Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Rozmowa kwalifikacyjna
Związki zawodowe
 

WYPADEK W PRACY W NORWEGII

Wypadek w pracy

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, nieoczekiwane, w wyniku którego pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu. Osobie poszkodowanej w takim zdarzeniu przysługuje odszkodowanie oraz świadczenia z NAV.

Za wypadek uznaje się zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania w pracy. Zdarzenie musi mieć miejsce w miejscu pracy (np. na budowie albo podczas podróży służbowej).

Kontuzje wynikające z charakteru pracy (np. ból pleców lub stawów spowodowany noszeniem ciężkich przedmiotów) nie są uznawane za wypadek przy pracy.

Wypadek w pracy a NAV

Pracodawca ma obowiązek przekazać informacje o wypadku do NAV (Urzędu Ubezpieczeń Społecznych). Osobie poszkodowanej przysługują świadczenia z NAV, a w tym:

 • prawo do bezpłatnej informacji medycznej,
 • świadczenia socjalne: zasiłek chorobowy, zasiłek ułatwiający powrót do pracy, zasiłek rehabilitacyjny, renta dla osób niezdolnych do pracy (czytaj więcej o zasiłku chorobowym, rencie oraz zapomogach z NAV),
 • odszkodowanie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała.

Wypadek w pracy a osoba nieubezpieczona

Jeśli osoba poszkodowana w wypadku w pracy była nieubezpieczona (pracowała na czarno) przysługuje jej pełne prawo do otrzymania odszkodowania. Firma ubezpieczeniowa może wymagać od poszkodowanego podania danych świadków, którzy potwierdzą, że do wypadku doszło podczas pracy.

Postępowanie powypadkowe

1. Pracownik, który uległ wypadkowi podczas pracy, powinien natychmiast poinformować pracodawcę o tym fakcie.
2. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić wypadek w Arbeidstilsynet (Inspekcji Pracy) oraz NAV (Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych).
3. Zakończenie postępowania:

 • pracodawca może zaproponować polubowne rozwiązanie sprawy. Najczęściej jest to jednorazowa pomoc (np. w formie pieniężnej) w zamian za podpisanie dokumentu o zrzeczeniu się prawa do dalszych roszczeń,
 • poszkodowany może domagać się odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, w której pracodawca wykupił polisę dla pracowników,
 • poszkodowany może również starać się o świadczenie pieniężne z NAV (Urzędu Ubezpieczeń Społecznych).

4. Osobom poszkodowanym w wypadkach przysługuje bezpłatna pomoc prawna. Skorzystać można z porady wybranego prawnika, a koszty z tym związane poniesie firma ubezpieczeniowa, w której poszkodowany występuje o odszkodowanie. Jeśli firma odmówi zapłaty kosztów związanych z pomocą prawną, wydatki te mogą zostać pokryte z budżetu państwa (czytaj więcej o pomocy prawnej w Norwegii pod tym adresem).

Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej

Osobie poszkodowanej w wypadku należy się odszkodowanie, jeśli do zdarzenia doszło:

 • nie z winy pracownika (np. z winy lub zaniechania innego pracownika),
 • z powodu zaniedbań pracodawcy (np. jeśli pracodawca nie przeszkolił pracownika z zasad BHP).

O odszkodowanie należy ubiegać się w firmie ubezpieczeniowej, w której pracodawca wykupił obowiązkowe ubezpieczenie pracownicze. O zdarzeniu należy poinformować w formie pisemnej. Często firmy posiadają własne formularze, które wystarczy wypełnić.

Podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń, do których doszło w drodze do lub z pracy. W ramach odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej poszkodowany może otrzymać:

 • Zwrot kosztów związanych z leczeniem (wizyty u lekarza, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leki).

 • Odszkodowanie za stratę dochodów (wlicza się tu także przewidywane dochody z nadgodzin).

 • Odszkodowanie od NAV za trwałe uszkodzenie ciała (minimum 15% uszczerbku na zdrowiu).

 • Zwrot kosztów za pomoc adwokata.

 • Zadośćuczynienie od pracodawcy, jeśli ten dopuścił się rażących zaniedbań, które mogły przyczynić się do wypadku przy pracy. Jest to jedyna sytuacja, w której pracownik może żądać odszkodowania do pracodawcy. W pozostałych przypadkach to ubezpieczyciel jest drugą stroną.

Ważne

 • Po wypadku i zgłoszeniu sprawy pracodawcy należy jak najszybciej udać się do lekarza.

 • Należy zachować wszystkie rachunki za leczenie i ściśle stosować się do zaleceń lekarza.

 • W momencie starania się o odszkodowanie trzeba mieć dowody na to, że wypadek zdarzył się w pracy. Takimi dowodami są np. rachunki za leczenie i historia choroby.

 • Każdy pracownik ma prawo do bezpłatnej pomocy adwokata, który oceni szanse na uzyskanie odszkodowania i wstępnie oszacuje jego wysokość.

 • Prawo do odszkodowania ma każdy pracownik, bez względu na to czy pracował u polskiego czy norweskiego pracodawcy. Także osoby, które pracowały na czarno mają prawo do odszkodowania.

 • Pracodawca po wypadku ma obowiązek sporządzenia skademelding. Ten dokument będzie potrzebny do uzyskania odszkodowania.


Może Cię również zainteresować:

 

FAQ Wypadek w pracy

1. Gdzie pracownik powinien zgłosić fakt o wypadku w pracy? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie pracodawca powinien zgłosić fakt o wypadku pracownika? Pokaż odpowiedź

3. Co jeśli pracodawca nie zgłosi informacji o wypadku w NAV i Arbeidstilsynet? Pokaż odpowiedź

4. Gdzie można znaleźć formularz zawiadamiający NAV o wypadku przy pracy? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie można znaleźć informacje o norweskiej Inspekcji Pracy? Pokaż odpowiedź

6. Co w przypadku gdy fakt o wypadku nie zostanie zgłoszony do NAV ani przez pracodawcę ani pracownika? Pokaż odpowiedź

7. Co jeśli pracodawca zgłosi nieprawdziwe informacje o wypadku w NAV i Arbeidstilsynet? Pokaż odpowiedź

8. Jakie odszkodowania przysługują poszkodowanemu w wypadku w pracy? Pokaż odpowiedź

9. Czy można uzyskać bezpłatną pomoc prawną? Pokaż odpowiedź

10. Co jeśli firma ubezpieczeniowa odmówi zwrotu kosztów za pomoc prawną? Pokaż odpowiedź

11. Co oznacza polubowne rozwiązanie sporu? Pokaż odpowiedź

FAQ Wypadek w pracy a NAV

1. Jakie świadczenia przysługują osobie poszkodowanej w wypadku z NAV? Pokaż odpowiedź

2. Co należy zrobić, aby uzyskać zasiłek chorobowy? Pokaż odpowiedź

3. W jakiej wysokości wypłacany jest zasiłek chorobowy? Pokaż odpowiedź

4. Jak długo wypłacany jest zasiłek chorobowy? Pokaż odpowiedź

5. Co jeśli po upływie roku poszkodowany w wypadku jest nadal niezdolny do pracy? Pokaż odpowiedź

6. Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny? Pokaż odpowiedź

7. Co należy zrobić, aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne? Pokaż odpowiedź

8. Jakie są warunki otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego? Pokaż odpowiedź

9. Jak długo można otrzymywać zasiłek rehabilitacyjny? Pokaż odpowiedź

10. W jakiej wysokości wypłacany jest zasiłek rehabilitacyjny? Pokaż odpowiedź

11. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać rentę dla osób niezdolnych do pracy? Pokaż odpowiedź

12. Co należy zrobić, aby wystąpić o przyznanie renty dla osób niezdolnych do pracy? Pokaż odpowiedź

13. W jakiej wysokości jest przyznawana renta dla osób niezdolnych do pracy? Pokaż odpowiedź

FAQ Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej

1. Kto może starać się o odszkodowanie po wypadku w pracy? Pokaż odpowiedź

2. Gdzie należy starać się o odszkodowanie? Pokaż odpowiedź

3. W jaki sposób poinformować firmę ubezpieczeniową o wypadku? Pokaż odpowiedź

4. Jakie kryteria należy spełnić, aby móc starać się o odszkodowanie? Pokaż odpowiedź

5. Jakiej dokumentacji może wymagać od poszkodowanego firma ubezpieczeniowa? Pokaż odpowiedź

6. O jakie świadczenia można domagać się z tytułu odszkodowania za wypadek w miejscu pracy? Pokaż odpowiedź

7. W jakim czasie od momentu wypadku poszkodowany może starać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia? Pokaż odpowiedź

8. Czy pracodawca ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia dla pracowników? Pokaż odpowiedź

9. Co jeśli pracodawca nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia pracowniczego? Pokaż odpowiedź

10. Co jeśli poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania przyznaną przez firmę ubezpieczeniową? Pokaż odpowiedź

Cofnij odpowiedź
Zostaw komentarz

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Komentarz*
Imię*

Email*

0 odpowiedzi na artykuł "Wypadek w pracy w Norwegii"