Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Zajęcia dodatkowe dla dzieci
Szkoły specjalne

STUDIA W NORWEGII

System szkolnictwa

W Norwegii obowiązującym systemem szkolnictwa jest tzw. system boloński, który obejmuje trzyetapowe kształcenie – trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie i trzyletnie studia doktoranckie. Jednolity tryb nauczania (pięcio- lub sześcioletni) obowiązuje w przypadku takich kierunków jak medycyna, psychologia czy prawo. Wyjątki od tych zasad obowiązują również w przypadku szkół artystycznych, muzycznych oraz nauczycielskich, w których tytuł licencjata otrzymuje się po 4 latach studiów. Niektóre prywatne instytucje oraz kolegia uniwersyteckie umożliwiają otrzymanie stopnia „Høgskolekandidat” po dwóch latach studiów. Høgskolekandidat predysponuje do uzyskania tytułu licencjata.

Uczelnie w Norwegii

Norwegia posiada 77 uczelni wyższych, wśród których ok. 200 bezpłatnych kierunków studiów realizowanych jest w języku angielskim, co umożliwia studia również zagranicznym obywatelom.
Edukację wyższą w tym kraju można realizować:
– na uczelni publicznej(universiteter),
– na uniwersytecie zawodowym (vitenskapelige høyskoler),
– w prywatnej szkole wyższej (private høyskoler),
– w publicznym koledżu uniwersyteckim (høyskoler),
– na uczelni nadzorowanej przez norweskie ministerstwo obrony.

Prestiżowe kierunki studiów

Wśród najpopularniejszych i najbardziej cenionych kierunków studiów w Norwegii dominują medycyna, weterynaria, prawo, psychologia, stomatologia, farmacja, ale również pedagogika. Na te kierunki najtrudniej jest uzyskać indeks.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja dla studentów posiadających stały pobyt na terenie kraju odbywa się poprzez rejestrację w systemie NUCAS, natomiast zagraniczni studenci rekrutowani są poprzez wewnętrzny system uczelni.
Etapy rekrutacji obejmują rejestrację w systemie internetowym, a następnie złożenie wymaganych dokumentów, przetłumaczonych na język norweski lub angielski przez tłumacza przysięgłego w siedzibie uczelni (świadectwa dojrzałości, kserokopii dowodu tożsamości, zdjęć oraz podania o przyjęcie na studia).

Terminarz rekrutacji

Terminy składania dokumentów na studia i rozpoczęcia rekrutacji ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie, jednak na ogół nabór na studia licencjackie odbywa się do 1 lutego, a na studia magisterskie do 15 kwietnia.

Wymogi rekrutacyjne na studia

Podstawą udziału w rekrutacji na studia licencjackie jest ukończenie szkoły średniej i uzyskanie świadectwa maturalnego (Czytaj więcej o szkołach średnich pod tym adresem). Na podstawie tego dokumentu przeprowadzany jest konkurs świadectw. Niektóre uczelnie włączają do rekrutacji dodatkowe wymagania, najczęściej z zakresu przygotowania zawodowego. Każda uczelnia określa wymogi stawiane danemu programowi na określonym kierunku.
• Wymogi rekrutacyjne na studia magisterskie:
Wymagania ustalane są indywidualnie dla każdego uniwersytetu, zależnie od systemu oceniania. Aby podejść do rekrutacji konieczne jest ukończenie pierwszego stopnia edukacji wyższej.
• Wymagania językowe:
Aby podjąć kształcenie na uczelni wyższej konieczne jest udokumentowanie perfekcyjnej znajomości języka angielskiego lub norweskiego (czytaj więcej o testach językowych pod tym adresem). Znajomość ta sprawdzana jest również testem kwalifikacyjnym.

System oceniania

Ocena klasyfikacji do następnego poziomu edukacji lub kolejnego roku studiów odbywa się na podstawie standardu ECTS (European Credit Transfer System – europejski system transferu punktów). W każdym roku student zobowiązany jest zdobyć 60 punktów w systemie ECTS. Egzaminy z przedmiotów oceniane są w skali od A (najwyższa ocena) do F (najniższa ocena – brak zaliczenia). Niektóre z egzaminów zaliczane są oceną pisemną: zaliczono lub nie zaliczono.

Zakwaterowanie

Studenci spoza rejonu lub też studenci zagraniczni mogą ubiegać się o miejsce w akademiku studenckim. W tym celu konieczne jest złożenie w studenckim biurze socjalnym podania o przydzielenie pokoju. Wiąże się to z miesięcznym kosztem wysokości 1500 – 2000 NOK i opłatami za prąd wysokości ok. 250 NOK. Każdy student otrzymuje w ramach tej opłaty samodzielny pokój z łazienką i wspólną z innymi mieszkańcami kuchnią. Dostępne są także miejsca w akademikach o wyższym standardzie, jednak opłaty za ich wynajęcie są dużo większe. Przed przyjazdem student zobowiązany jest do wpłacenia depozytu oraz czynszu za dwa miesiące z góry. (Czytaj więcej o innych możliwościach zakwaterowania pod tym adresem).

Honorowanie kwalifikacji zagranicznych

Za uznawanie zagranicznych kwalifikacji naukowych i przyznawanie punktów ECTS odpowiada Jednostka Uznań Międzynarodowych w agencji NOKUT. Ocenia ona również adekwatność poziomu i czasu trwania kursu do wymagań na równoważnym tytułowi stopniu naukowym w Norwegii. Same instytucje kształcenia wyższego również oceniają indywidualnie, czy zagraniczne kwalifikacje odpowiadają w stopniu akademickim ich wymogom.

Opłaty obowiązujące na studiach

Studia w Norwegii realizowane są w systemie bezpłatnym. Uczniowie zobowiązani są jedynie do realizacji semestralnej opłaty (semestr fee), wysokości 300 – 600 NOK. Upoważniają one między innymi do zniżek studenckich na przejazdy, dostępu do opieki zdrowotnej na terenie kampusu, dostępu do wydarzeń kulturalnych. Brak uiszczenia opłaty oznacza brak możliwości kontynuowania edukacji. Niektóre uczelnie prywatne realizują kształcenie w systemie odpłatnym.

Procedura starania się o pobyt dla studentów spoza Norwegii

W pierwszej kolejności konieczne jest zgłoszenie się na uczelnię, w której ma być realizowana edukacja wyższa, w celu otrzymania listu potwierdzającego możliwość podjęcia studiów (acceptance letter) oraz określenie formy finansowania (samodzielne lub stypendialne). Następnie należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt, bezpośrednio w urzędzie lub poprzez konsulat bądź ambasadę.

Warunkami uzyskania pozwolenia na pobyt w charakterze studenta, w celu zdobycia wykształcenia wyższego w Norwegii są:
– uzyskanie przyjęcia na studia na uczelni lub szkole wyższej uznawanej przez państwo norweskie,
– posiadanie środków finansowych niezbędnych do utrzymania się przez okres studiów,
– podjęcie studiów w pełnym wymiarze godzin,
– organizacja zakwaterowania,
– udokumentowanie planu studiów, za pomocą formularza study plan for students.

Dokumenty konieczne do wnioskowania o pobyt w Norwegii w charakterze studenta

Koniecznymi dokumentami są:
– wypełniony blankiet wniosku o pozwolenie na przebywanie w Norwegii w roli studenta x 2,
– dokumentacja potwierdzająca przyjęcie na studia w Norwegii x 2,
– kopia paszportu x 2,
– plan przebiegu studiów x 2,
– dokument o posiadanych środkach na utrzymanie (potwierdzenie skorzystania z pożyczki norweskiej Lĺnekassen lub wyciąg bankowy) x 2,
– ważne ubezpieczenie zdrowotne x 2,
– potwierdzenie zakwaterowania x 2.

FAQ Studia w Norwegii

1. Jaka jest różnica między szkołą wyższą a uniwersytetem? Pokaż odpowiedź

2. Ile godzin w tygodniu obejmuje plan zajęć studiów dziennych? Pokaż odpowiedź

3. Czy rekrutacja na studia dla obcokrajowców odbywa się w odmienny sposób niż dla obywateli? Pokaż odpowiedź

4. Jak długo trwa rok akademicki na uczelniach norweskich? Pokaż odpowiedź

5. W jakim okresie trwa przerwa międzysemestralna? Pokaż odpowiedź

6. Czy studenci w trakcie roku akademickiego mogą pracować? Pokaż odpowiedź

7. Czy studenci mogą ubiegać się o stypendia? Pokaż odpowiedź

8. Czy w Norwegii obowiązują zniżki studenckie? Pokaż odpowiedź

9. Czy w Norwegii są stypendia lub pożyczki studenckie? Pokaż odpowiedź

10. Jak wyglądają studia w Norwegii? Pokaż odpowiedź

FAQ Edukacja wyższa dla zagranicznego studenta

1. Czy obcokrajowcy mogą rozpocząć studia w Norwegii? Pokaż odpowiedź

2. W jaki sposób definiowany jest w Norwegii student zagraniczny? Pokaż odpowiedź

3. Kto warunkuje uczestnictwo w programach wymiany lub stypendialnych w Norwegii? Pokaż odpowiedź

4. Czy zagraniczni studenci rekrutowani są w oparciu o specjalne warunki? Pokaż odpowiedź

5. Czy cudzoziemcy chcący podjąć studia w Norwegii muszą przejść dodatkowe kursy? Pokaż odpowiedź

6. Czy zagraniczni studenci zobowiązani są do płacenia za studia w Norwegii? Pokaż odpowiedź

7. Czy studenci zagraniczni uczący się w Norwegii mogą otrzymać wsparcie finansowe? Pokaż odpowiedź

8. Czy samodzielnie utrzymujący się studenci w Norwegii muszą poświadczyć status majątkowy? Pokaż odpowiedź

9. Czy istnieje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia finansowego dla studiujących w Norwegii? Pokaż odpowiedź

10. Gdzie należy zgłosić chęć pobierania stypendium? Pokaż odpowiedź

FAQ Wnioskowanie o pobyt w roli studenta

1. Gdzie należy złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt w roli studenta? Pokaż odpowiedź

2. Kto rozpatruje wniosek o pobyt w Norwegii na prawach studenta? Pokaż odpowiedź

3. Czy za złożenie wniosku o pobyt w Norwegii na prawach studenta pobierana jest opłata? Pokaż odpowiedź

4. Jak długo oczekuje się na rozpatrzenie wniosku o pobyt w Norwegii na prawach studenta? Pokaż odpowiedź

5. Czy możliwe jest odwołanie się od decyzji UDI? Pokaż odpowiedź

6. Na jaki okres czasu wydawane jest pozwolenie? Pokaż odpowiedź

7. Czy student może za pośrednictwem swojego pozwolenia na przebywanie w Norwegii zabrać ze sobą rodzinę? Pokaż odpowiedź