Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Kredyty
Przekazy pieniężne

INKASSO

POWIADOMIENIE O ZADŁUŻENIU

Jeżeli kontrahent firmy nie reguluje należności w terminie, można mu wysłać przypomnienie (purring) lub ostrzeżenie o wezwaniu do zapłaty (inkassovarsel). Według norweskiego prawa wysyłanie upomnień (purring) nie jest obowiązkowe. Obligatoryjnie trzeba jednak wysłać dłużnikowi inkassovarsel, zanim sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej lub na drogę sądową. Wierzyciel ma do wyboru dwie możliwości:

  • może wysłać dłużnikowi purring, a następnie inkassovarsel

albo

  • może po upływie 14 dni od terminu zapłaty wysłać inkassovarsel.

PURRING

Purring wysyła się po upłynięciu terminu zapłaty. Do kwoty długu można doliczyć opłaty za nieuregulowanie należności w terminie (purrebegyr), jednak w pierwszym purringu nie nalicza się opłaty purrebegyr. W upomnieniu trzeba podać nowy termin zapłaty, dając dłużnikowi co najmniej 14 dni na uregulowanie należności. Przepisy nie określają maksymalnej liczby upomnień, którą można wysłać do dłużnika.

INKASSOVARSEL

Zanim nieopłacona faktura zostanie przekazana do firmy windykacyjnej, wierzyciel musi wysłać do dłużnika inkassovarsel, czyli wezwanie do zapłaty, które jest jednocześnie ostrzeżeniem przed wszczęciem postępowania. Na wezwaniu musi być wyraźna informacja, że dokument ten to inkassovarsel. Oprócz tego konieczne jest podanie terminu zapłaty wierzytelności (co najmniej 14 dni od doręczenia wezwania) oraz łącznej sumy długu.

Do inkassovarsel może być doliczana opłata purrebegyr za nieuregulowanie należności w terminie. Od 01.01.2017r. opłata ta może maksymalnie wynieść 70 NOK.

Jeśli dłużnik nie ureguluje należności w ciągu 14 dni od otrzymania inkassovarsel (ostrzeżenia), to wierzyciel ma prawo rozpocząć procedurę inkasso (windykacji). Można ją rozpocząć samodzielnie lub zlecić firmie windykacyjnej albo adwokatowi.

PURREBEGYR

Purrebegyr można naliczyć dopiero po 14 dniach od upłynięcia pierwszego terminu zapłaty, pod warunkiem, że wcześniej wysłano dłużnikowi pisemne upomnienie. Wysokość opłaty purrebegyr jest prawnie regulowana w § 1-2 inkassoforskriften (http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1989-07-14-562/KAPITTEL_1#%C2%A71-1). Od 01.01.2016r. maksymalna opłata purrebegyr wynosi 67NOK. Opłaty purrebegyr od dłużnika można żądać trzykrotnie:

  • za dwa upomnienia (purring) i za jeden betalingsoppfordring

albo

  • za jeden purring, jedno inkassovarsel i jeden betalingsoppfordring.

BETALINGSOPPFORDRING

Kiedy wierzytelność zostanie przekazana do windykacji, dłużnikowi należy wysłać betalingsoppfordring, czyli żądanie uregulowania płatności. Dłużnik musi dostać co najmniej 14 dni na uregulowanie płatności. Betalingsoppfordring może zostać wysłane najwcześniej 14 dni po wysłaniu inkassovarsel.

Betalingsoppfordring powinno zawierać informację:

– o nazwie firmy lub nazwisku wierzyciela,

– o sprawie, której dotyczy,

– o wysokości długu wraz odsetkami i opłatami purrebegyr,

– o opłatach za ewentualną zwłokę,

– o konsekwencjach wynikających z braku płatności.

Maksymalna opłata za betalingsoppfordring wynosi od 01.01.2016r. 201NOK.

ODSETKI

Odsetki za opóźnienie w spłacie należności w 2014 r. wynoszą 9,5 % rocznie. Jeśli na fakturze (lub w umowie z klientem) wspomniano o naliczaniu odsetek za opóźnienie, to są one pobierane od pierwszego dnia po minięciu terminu zapłaty. Jeśli nie to odsetki nalicza się od 30 dnia po wysłania purringu (w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od ustaleń z klientem).

RADA POLUBOWNO – ARBITRAŻOWA

Rada polubowno – arbitrażowa (forliksrådet) to organ pojednawczy, który może pomóc między innymi w rozwiązaniu spraw związanych z długami za towary i usługi.

Rada jest organem sądowym do rozpatrywania spraw cywilnych na najniższym stopniu. Jej zadaniem jest ułatwienie rozwiązania sprawy stronom za pomocą mediacji lub wyroku. Rada ma ograniczone prawo do wydawania wyroków.

Rada polubowno – arbitrażowa jest w każdej gminie. W jej skład wchodzi trzech członków i trzech zastępców, wybieranych raz na 4 lata spośród mieszkańców gminy.

Sprawę należy zgłosić w tej gminie, w której pozwany mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą. Powód jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej, a przegrana strona ponosi zazwyczaj koszty procesu.

FAQ INKASSO

1. Czy w Norwegii istnieją przepisy, które regulują ściąganie długów? Pokaż odpowiedź

2. Czy norweskie firmy windykacyjne są w jakiś sposób nadzorowane? Pokaż odpowiedź

3. W jaki sposób i kiedy można upomnieć się o spłatę należności od dłużnika? Pokaż odpowiedź

4. Kiedy można skierować wierzytelność do firmy windykacyjnej? Pokaż odpowiedź

5. Co to jest purrebegyr? Pokaż odpowiedź

6. Moje roszczenie nie zostało zaspokojone. Gdzie mogę się zgłosić po pomoc? Pokaż odpowiedź