Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
CV i list motywacyjny
Umowa o pracę

ZASIŁEK CHOROBOWY W NORWEGIIZASIŁEK CHOROBOWY – PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Zasiłek przyznawany jest w razie choroby lub urazu, które są powodem niezdolności do pracy, co przyczynia się do utracenia dochodu.
 • O zasiłek w Norwegii można starać się po przepracowaniu co najmniej czterech tygodni (praca w innym kraju EOG także wlicza się do tego okresu).
 • Niezdolność do pracy musi zostać udokumentowana za pomocą zwolnienia lekarskiego tzw. sykmelding lub egenmelding (zawiadomienie pracodawcy o chwilowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą własną lub dziecka poniżej 12go roku życia, przy składaniu egenmelding nie trzeba mieć zwolnienia lekarskiego od lekarza).
 • Gdy zachoruje się podczas urlopu (lub przed), to ma się prawo do przełożenia urlopu na inny termin.
 • W przypadku kilku miejsc pracy trzeba mieć zwolnienie dla każdego z nich. Podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego wylicza się z łącznej kwoty dochodów pracownika ze wszystkich miejsc pracy.
 • W przypadku zmian w dochodzie, stosunku zatrudnienia albo planowanego wyjazdu za granicę, należy powiadomić NAV (takie zmiany mogą mieć wpływ na wysokość otrzymywanego zasiłku).

KTO MOŻE DOSTAĆ ZASIŁEK CHOROBOWY W NORWEGII?

Aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy należy spełnić kilka warunków.

 • Niezdolność do pracy przyczyniła się do utraty dochodu.
 • Niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą lub urazem.
 • Przed wnioskowaniem o sykepenger, konieczne jest przepracowanie co najmniej czterech tygodni.
 • Dochód osoby starającej się o zasiłek powinien wynosić co najmniej połowę kwoty bazowej G (w maju 2016 roku wynosiła ona 92 576 koron).
 • Zasiłek chorobowy wypłacany jest przez pierwsze 16 dni zwolnienia przez pracodawcę. Po tym czasie obowiązek wypłacania zasiłku przejmuje NAV.

EGENMELDING

Z prawa do egenmelding można skorzystać jedynie w przypadku, gdy przepracowało się u danego pracodawcy co najmniej dwa miesiące. Z egenmelding można skorzystać jedynie w tzw. arbeidsgiverperioden, czyli czasie, w którym to pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia pieniędzy za zwolnienie lekarskie. Ten czas to pierwsze 16 dni zwolnienia w roku.

Z egenmelding można skorzystać cztery razy w ciągu dwunastu miesięcy. Gdy pracownika nie ma w pracy powyżej 3 dni (gdy przebywa na egenmelding), to pracodawca może zażądać zwolnienia lekarskiego.

Pracodawca może nie przyjąć egenmelding, jeśli wykorzystało się już ten rodzaj zwolnienia cztery razy w roku. Pracodawca powinien poinformować pracownika o tym, że stracił prawo do egenmelding. Po sześciu miesiącach po otrzymaniu takiej informacji, pracodawca rozpatrzy prawo do ponownego przyznania prawa do egenmelding.

WYMÓG PODJĘCIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU JAK NAJSZYBSZY POWRÓT DO PRACY

NAV monitoruje sytuację osób przebywających na zasiłku chorobowym. Aby nie utracić prawa do zasiłku, trzeba jak najszybciej (przed upływem 4ego tygodnia zwolnienia), opracować wraz z pracodawcą plan, który umożliwi jak najszybszy powrót do pracy. Jeśli nie zostały podjęte żadne próby w celu powrotu do pracy, należy w NAV przedstawić rozszerzone zwolnienie lekarskie, w którym udokumentowana zostanie niezdolność do pracy. NAV zachęca pracodawców do monitorowania zwolnień swoich pracowników. Najlepiej, aby pracownik wrócił do pracy maksymalnie po upływie 8miu tygodni przebywania na zwolnieniu. Przedłużające się zwolnienie powinno zostać udokumentowane i spowodowane poważnymi problemami zdrowotnymi, całkowicie uniemożliwiającymi powrót do pracy.

Przy zwolnieniu trwającym maksymalnie 12 tygodni, niezdolność do pracy musi dotyczyć bezpośrednio zajmowanego stanowiska. Przy zwolnieniach powyżej 12tu tygodni rozważa się, czy niezdolność do pracy uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek pracy.

APLIKACJA DO MONITOROWANIA PRACOWNIKÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA ZWOLNIENIU

NAV podejmuje szereg działań, których celem jest jak najszybsza aktywizacja zawodowa pracowników. Urząd zachęca pracodawców do monitorowania zwolnień swoich pracowników. W tym celu NAV stworzył aplikację, która ma ułatwić pracodawcom monitorowanie pracowników przebywających na zwolnieniu. Aplikacja zawiera też szereg porad, które mają pomóc pracodawcom w:

 • Zapobieganiu nieuzasadnionemu przedłużaniu zwolnień.
 • Przygotowaniu pracowników do kontynuowania pracy.

Aplikacja nazywa się: NAV Sykefravær i można ją pobrać na telefony z systemem Android oraz iOS.

ILE PIENIĘDZY DOSTAJE SIĘ NA ZASIŁKU CHOROBOWYM W NORWEGII?

OKRES PRACODAWCY – PIERWSZE 16 DNI NA ZWOLNIENIU

Do podstawy wypłaty zasiłku zazwyczaj wlicza się dochód z ostatnich czterech tygodni przed pójściem na zwolnienie lekarskie. Gdy dochód w poszczególnych miesiącach bardzo się różnił (np. ze względu na ilość przepracowanych godzin), to do obliczenia średniej pod uwagę może zostać wzięty dłuższy okres. Do średniej nie wlicza się dochodu z nadgodzin, świadczeń urlopowych ani dodatków otrzymywanych od pracodawcy.

Można otrzymać zasiłek w wysokości 100% wynagrodzenia, ale nie przekraczający wysokości sześciokrotności kwoty bazowej G.

WYPŁATA ZASIŁKU PRZEZ NAV – OD 17go DNIA ZWOLNIENIA

NAV wypłaca zasiłek od 17go dnia zwolnienia. Urząd wylicza własną podstawę do wypłaty zwolnienia lekarskiego. Podstawa wyliczana jest w oparciu o tygodniowe wynagrodzenie wyliczone na podstawie rocznego dochodu. Jeśli roczny dochód różni się znacznie od dochodu z ubiegłych lat, to NAV ustala podstawę do wypłaty zasiłku na własnych zasadach.

Pracownik może dostać 100% podstawy świadczeń chorobowych, jednak kwota ta nie może przekroczyć sześciokrotności kwoty bazowej G.

Jeśli zwolnienie chorobowe jest tylko częściowe (niezdolność do pracy może wynosić od 20 do 100%), to kwota do wypłaty jest proporcjonalnie zmniejszana.

ZASIŁEK CHOROBOWY A FERIEPENGER

Przebywając na zasiłku nie traci się prawa do feriepenger. Świadczenie urlopowe wypłacane jest tylko za pierwsze 48 dni zwolnienia w danym roku. Kwota feriepenger wynosi 10,2% z kwoty wypłaconej za zwolnienie.

JAK DŁUGO MOŻNA POBIERAĆ ZASIŁEK CHOROBOWY?

 • Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 52 tygodnie. Ten okres dotyczy również zwolnienia częściowego.
 • Dla osób między 67 a 70 rokiem życia istnieją odrębne przepisy dotyczące okresu wypłacania zasiłku chorobowego.
 • Aby uzyskać ponowne prawo do otrzymania zasiłku, trzeba być zdolnym do pracy przez 26 tygodni od momentu otrzymania ostatniej wypłaty z NAV.
 • Jeśli po 52óch tygodniach dalej jest się niezdolnym do pracy, to można starać się o zasiłek rehabilitacyjny (arbeidsavklaringspenger) lub rentę (uføretrygd).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK CHOROBOWY?

Gdy lekarz stwierdzi niezdolność do pracy, to wypisuje zwolnienie lekarskie.

Zwolnienie lekarskie składa się z kilku części. Część C trzeba osobiście dostarczyć pracodawcy. Część D dostarcza się bezpośrednio do NAV (z podpisem pracodawcy) lub

do pracodawcy, który przesyła ją do NAV. Lekarz informuje NAV o niezdolności do pracy, a pracownik musi zalogować się na swoje konto NAV i potwierdzić prawdziwość i poprawność danych zawartych w zwolnieniu.

NAV rozpatrzy wniosek dopiero w momencie otrzymania od pracodawcy informacji o dochodach (oraz o obciążeniach dochodu, jeśli takie są).

ROZPATRZENIE WNIOSKU I WYPŁATA PIENIĘDZY

NAV rozpatrzy wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale dopiero gdy otrzyma wszystkie niezbędne dokumenty: poprawnie wypełnioną część D zwolnienia oraz zaświadczenie o dochodach od pracodawcy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zasiłek chorobowy, NAV wypłaci pieniądze na konto. Pieniądze wypłacane są z reguły do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Wysokość i terminy wypłat można sprawdzić na swoim koncie NAV.

ZASIŁEK CHOROBOWY W NORWEGII A POBYT ZA GRANICĄ

Zasadniczo traci się prawo do pobierania zasiłku chorobowego podczas pobytu za granicą. Jednak w pewnych określonych sytuacjach można przenieść zasiłek za granicę.

Aby otrzymać zasiłek podczas pobytu za granicą, należy złożyć do NAV wniosek o wypłatę zasiłku podczas pobytu za granicą (søknad om å beholde sykepenger under opphold i utlandet – wzór tutaj).

Jeśli pobyt za granicą ograniczy możliwość spełniania obowiązków, które ma się podczas zwolnienia chorobowego (mających na celu jak najszybszy powrót do pracy, czyli np. uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez NAV czy korzystanie z różnych form aktywizacji zawodowej proponowanych przez urząd), to NAV może odmówić wypłaty zasiłku. Należy zapewnić pracodawcę, że wyjazd za granicę nie przeszkodzi w powrocie do pracy, nie wpłynie na przedłużenie zwolnienia, nie pogorszy stanu zdrowia i nie przeszkodzi w rehabilitacji. We wniosku trzeba będzie zaznaczyć, że wyjazd za granicę został omówiony z pracodawcą (część 4 wniosku – egenerklæring). Wniosek trzeba wysłać przed wyjazdem oraz dostać zgodę na wyjazd. W przypadku wyjazdu za granicę bez zgody NAV można stracić prawo do wypłaty zasiłku podczas pobytu za granicą. Po powrocie zza granicy istnieje też ryzyko ustalenia przez NAV niższej podstawy zasiłku, a także całkowita utrata prawa do zasiłku.

URLOP ZA GRANICĄ NA ZASIŁKU

Podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym nie ma przeciwwskazań do wyjazdu na wakacje za granicę. Należy jednak pamiętać, że w takiej sytuacji nie zostanie wypłacony zasiłek chorobowy. W takim wypadku podczas składania wniosku o zasiłek należy w części D wpisać „ferie”. Czas spędzony za granicą na wakacjach, podczas niezdolności do pracy, nie wlicza się do 52u tygodniowego okresu zwolnienia.

Przebywając na częściowym zwolnieniu chorobowym nie można wziąć urlopu w dniach, w których powinno się pracować i w tym samym czasie pobierać zasiłku za pozostałe dni (objęte zwolnieniem).

CHOROBA PODCZAS POBYTU W POLSCE

Jeśli pracuje się w Norwegii, to należy do norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych, a tym samym ma się prawo do świadczeń socjalnych, takich jak zasiłek chorobowy. Oznacza to, że gdy zachoruje się podczas pobytu w swoim kraju zamieszania (np. w Polsce), to otrzyma się zasiłek chorobowy na zasadach prawa norweskiego. Polski lekarz musi wystawić zaświadczenie na formularzu E116, a obowiązkiem ZUSu jest natychmiastowe przesłanie tego zaświadczenia do Norwegii. Do obowiązków ZUSu należy także wysłanie do Norwegii wniosku o zasiłek chorobowy. Niezbędne do tego jest wypełnienie formularza E115. Za monitorowanie zwolnienia lekarskiego odpowiedzialny jest ZUS.


Może Cię również zainteresować:FAQ Zasiłek chorobowy

1. Czy jako obywatel Polski, mogę się w Norwegii ubiegać o zasiłek w trakcie choroby lub ciąży? Pokaż odpowiedź

2. Jakie warunki muszę spełnić, żeby otrzymać zasiłek chorobowy? Pokaż odpowiedź

3. Jakich dokumentów potrzebuję, aby otrzymać zasiłek chorobowy z NAV? Pokaż odpowiedź

4. Jak wnioskować o zasiłek na czas choroby z NAV? Pokaż odpowiedź

5. W jaki sposób poinformować NAV o wysokości moich dochodów do wyliczenia wysokości zasiłku? Pokaż odpowiedź

6. Czy NAV wypłaca mi świadczenie za pośrednictwem mojego pracodawcy? Pokaż odpowiedź

7. Czy zasiłek chorobowy mogę otrzymać jedynie jeżeli przebywam na terenie Norwegii? Pokaż odpowiedź

8. Co zrobić, jeśli zachoruję w trakcie przebywania w kraju stałego zamieszkania, a chcę uzyskać zasiłek z Norwegii? Pokaż odpowiedź

9. Czy ZUS jest odpowiedzialny za monitorowanie mnie jeśli choruję w Polsce, a zasiłek pobieram z Norwegii? Pokaż odpowiedź

10. Czy jeżeli prowadzę działalność gospodarczą, NAV wypłaci mi świadczenie chorobowe? Pokaż odpowiedź

11. Czy jeśli wnioskuję o zasiłek z Polski, przebywając w Norwegii, muszę dostarczyć jakieś dodatkowe dokumenty? Pokaż odpowiedź

12. Według którego prawa socjalnego będzie wypłacany zasiłek, jeżeli wnioskuję z Norwegii o świadczenie od kraju stałego zamieszkania? Pokaż odpowiedź

13. Od którego momentu zwolnienia lekarskiego wypłacanie świadczeń przejmuje NAV? Pokaż odpowiedź

14. Jakie dokumenty powinienem przedstawić, aby uzyskać świadczenie od pracodawcy? Pokaż odpowiedź

15. Jak obliczana jest wysokość zasiłku chorobowego? Pokaż odpowiedź

16. Pracuję w Norwegii krócej niż 4 tygodnie – czy NAV weźmie pod uwagę moje dochody z poprzedniego kraju zatrudnienia, aby obliczyć podstawę zasiłku? Pokaż odpowiedź

17. Czy jest jakaś granica wysokości zasiłku chorobowego? Pokaż odpowiedź

18. Jak długo mogę przebywać na zwolnieniu chorobowym? Pokaż odpowiedź

19. Czy zasiłek chorobowy, który pobierałem w innym kraju, wlicza się do okresu roku, który mogę spędzić na zasiłku? Pokaż odpowiedź

20. Po jak długim czasie moje prawo do zasiłku chorobowego odnowi się? Pokaż odpowiedź

21. Co to jest rozszerzone zaświadczenie lekarskie? Pokaż odpowiedź

22. Czym jest monitorowanie wymogu aktywności zawodowej? Pokaż odpowiedź