Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Psycholog

EKUZ W NORWEGII

EKUZ informacje ogólne

CO TO JEST EKUZ
EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwalająca na korzystanie ze świadczeń opieki medycznej na terytorium innego kraju należącego do UE lub EFTA.
Oznacza to, że jeśli dana osoba jest ubezpieczona w Polsce i wyjeżdża do Norwegii, to kartę EKUZ wydaje polski NFZ. Natomiast w przypadku, gdy dana osoba ma prawo do norweskich świadczeń zdrowotnych, kartę EKUZ wydaje HELFO (norweska instytucja zajmująca się między innymi ubezpieczeniami zdrowotnymi).

DO JAKICH ŚWIADCZEŃ UPRAWNIA EKUZ?
EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń niezbędnych w przypadku nagłego zachorowania, a także udzielonych w celu uniknięcia konieczności powrotu pacjenta do rodzimego kraju w celu uzyskania niezbędnego leczenia. Oznacza to, że z kartą EKUZ można się leczyć w innym kraju tylko w nagłych przypadkach zachorowania, natomiast nie można wyjechać do innego kraju w celu podjęcia leczenia.

JAK POTWIERDZIĆ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH?
Kartę należy okazać podczas wizyty u lekarza. W niektórych państwach wymaga się również okazania dowodu tożsamości.

W JAKICH PLACÓWKACH MOŻNA KORZYSTAĆ Z OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PODSTAWIE EKUZ?
Ze świadczeń lekarskich na podstawie EKUZ można korzystać tylko w palcówkach objętych w danym państwie publicznym systemem opieki zdrowotnej.

KIEDY TRACI SIĘ UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY EKUZ?
Uprawnienia wynikające z posiadania karty EKUZ wygasają:
• z dniem określonym jako data końcowa ważności karty,
• z dniem utraty prawa do świadczeń zdrowotnych w kraju, w którym została wydana karta (między innymi: utrata statusu studenta, zakończenie nauki, utrata statusu osoby bezrobotnej, zakończenie stosunku pracy),
• z dniem podjęcia zatrudnienia w innym kraju (tym samym przystąpienia do systemu opieki zdrowotnej innego kraju).

WAŻNE!
• Przed wyjazdem za granicę należy zapoznać się zobowiązującymi w danym kraju zasadami związanymi z leczeniem. Osoba posiadająca EKUZ ma dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach, ale jeśli w danym państwie pacjent musi ponosić jakieś koszty leczenia, to osoba zza granicy również te koszty poniesie. Tak właśnie jest w Norwegii. Pacjent musi ponieść wkład własny wizyty u lekarza (czytaj więcej o lekarzu stałego kontaktu tutaj i o ośrodkach zdrowia tutaj), zapłacić za transport karetką czy wizytę w ambulatorium.
• Najlepiej przygotować sobie kilka kserokopii karty EKUZ, a na wizytę u lekarza zawsze zabierać ze sobą dowód tożsamości (najlepiej paszport), kartę EKUZ oraz jej kserokopię.
• Nie wolno używać karty EKUZ po wygaśnięciu prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych danego kraju.

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych, niezbędne przy składaniu wniosku o wydanie karty EKUZ

Informacje pochodzą bezpośrednio ze strony NFZ:
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY EKUZ:
• Osoby ubezpieczone do potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych do wniosku o wydanie EKUZ dołączają jeden z dokumentów:
– aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
– aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu i opłaceniu składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne,
– aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
– aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa z ważną pieczątką zakładu pracy lub zawierająca potwierdzenie właściwej jednostki ZUS o aktualnych uprawnieniach zainteresowanego do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
– legitymacja emeryta/rencisty,
– aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
– aktualne zaświadczenie wystawione przez urząd pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
– aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.
• Emeryci oraz renciści wojskowi muszą przedstawić aktualną legitymację.

• Członek rodziny do potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych do wniosku o wydanie EKUZ dołącza jeden z dokumentów:
– dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej,
– zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem
– 1 lipca 2008 r.),
– w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia, dokument potwierdzający kontynuację nauki lub niepełnosprawność,
– w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS, aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu.
• Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne:
– aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA – w odniesieniu do pracowników i członków ich rodzin,
– dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia – ZUS ZUA – w przypadku osób, które w dniu składania wniosku nie były ustawowo zobowiązane do opłacenia pierwszej składki na ubezpieczenie zdrowotne licząc od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia,
– dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne – tylko dla osób prowadzących działalność na własny rachunek,
– odcinek renty / emerytury,
– dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
• Za aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie przyjmuje się dokument, który potwierdza ostatni możliwy okres ubezpieczenia, np.:
1. W przypadku dokumentu potwierdzającego opłacenie składek w ZUS (np. ZUS RMUA):
• gdy z wnioskiem wystąpiono przed dniem 15 danego miesiąca (np. przed dniem 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc czerwiec,
• gdy z wnioskiem wystąpiono po dniu 15 danego miesiąca (np. po 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc lipiec.
2. W przypadku legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia płatnika– dokument ważny jest 30 dni od jego wystawienia.

Gdzie złożyć wniosek o EKUZ w Polsce i w Norwegii

• W Polsce: wypełniony wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do odpowiedniego oddziału NFZ. Lista oddziałów znajduje się tutaj.
– Wnioski dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych znajdują się tutaj.
– Wnioski dla osób wyjeżdżających w związku z pracą, podjęciem nauki i poszukiwaniem pracy przez osoby bezrobotne znajdują się tutaj.

• W Norwegii kartę EKUZ (Europeisk helsetrygdkort):
– można uzyskać na stronie helsenorge.no (tutaj) z użyciem kodów MinID lub pod numerem telefonu 800 43 573 – obie opcje dla posiadaczy stałego numeru personalnego.
– dla osób, które mają tymczasowy numer personalny przeznaczony jest numer telefonu: 00 47 33 51 22 80.

Kto może starać się o EKUZ

O EKUZ mogą starać się osoby:
• wyjeżdżające za granicę w celach turystycznych,
• wyjeżdżające w celu podjęcia pracy, nauki, studiów,
• bezrobotne wyjeżdżające w celu poszukiwania pracy,
• będące pracownikami konsularnymi i dyplomatycznymi,
• wskazane w ustawie o świadczeniach zdrowotnych opłacanych przez Skarb Państwa.

Utrata uprawnień wynikających z EKUZ

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANIA KARTY EKUZ WYGASA:
• z dniem oznaczonym jako data ważności karty lub:
• po 30 dniach od:
– rozwiązania stosunku pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania, oraz żołnierzy i funkcjonariuszy) lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni,
– zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej,
– utraty statusu bezrobotnego w RP lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim,
– utraty czy zawieszenia prawa do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego;
– utraty statusu rolnika,
– utraty prawa do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenie emerytalno – rentowe), np. zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, czy świadczenie pielęgnacyjne,
– rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia.
• Po 6 miesiącach w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę lub zostali skreśleni z listy uczniów.
• Po 4 miesiącach w przypadku studentów i doktorantów, którzy ukończyli studia lub zostali skreśleni z listy studentów.

WAŻNE!
Jeśli dana osoba zgłosiła do ubezpieczenia członków swojej rodziny, to z chwilą utraty prawa do świadczeń zdrowotnych przez tę osobę, prawa te tracą również osoby przez nią zgłoszone, czyli karta EKUZ również przestaje być ważna.

Okres ważności karty – wyjazd w celu turystycznym

NA ILE WYDAWANA JEST KARTA KOMU WYDAWANA JEST KARTA
Do 5 lat Osobom pobierającym świadczenia emerytalne
Do 6 miesięcy Osobom ubezpieczonym:
• zatrudnionym,
• prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
• pobierającym rentę,
• studentom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
• członkom rodzin (w przypadku osób powyżej 18 roku życia – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia),

Osobom nieubezpieczonym uprawnionym na podstawie przepisów krajowych:
• które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo,

Do 2 miesięcy • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy,

• niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone.

Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ

• Wniosek o certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ można znaleźć tutaj.
• Wniosek wydawany jest:
– w przypadku kradzieży EKUZ,
– w przypadku utraty EKUZ,
– w przypadku, gdy obywatel Polski nie zdążył lub zapomniał wyrobić EKUZ, a znajduje się w Norwegii i potrzebuje zaświadczenia o prawie do ubezpieczenia i możliwości skorzystania z EKUZ.
• We wniosku należy podać daty leczenia za granicą lub datę początkową leczenia, jeśli leczenie nadal trwa.

Student a EKUZ

• Student do 26 roku życia może zostać zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców lub opiekunów. Na tej podstawie może starać się o wydanie karty EKUZ.
• Student, który nie ma rodziców lub opiekunów, może złożyć na uczelni wniosek o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym i na tej podstawie starać się o wydanie EKUZ.
• Student, który ukończył 26 lat i pracuje na umowę o dzieło może złożyć na uczelni wniosek o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym i na tej podstawie starać się o wydanie EKUZ.
• Student, który ukończył 26 lat i nie pracuje powinien zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Na takiej podstawie można starać się o wydanie karty EKUZ.

EKUZ wydany w Norwegii – informacje ogólne

• EKUZ wydawany w Norwegii na podstawie prawa do norweskich świadczeń zdrowotnych ważny jest trzy lata, chyba że ustanie prawo do jego posiadania.

• Właściciel karty musi powiadamiać o wszystkich zmianach mogących mieć wpływ na prawo do posługiwania się kartą.

• Kartą EKUZ mogą zostać objęci członkowie rodziny posiadacza karty. Każdy członek rodziny musi mieć swoją kartę.
– Za członka rodziny uprawnionego do posiadania karty EKUZ na podstawie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wnioskującego uznawany jest mąż, żona, dziecko.
– W Norwegii na równych prawach z małżeństwem traktowany jest związek partnerski i konkubinat (jeśli konkubenci mają razem dzieci).

Wniosek o zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą

O zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą może ubiegać się każda osoba, która:
• ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w kraju, który wydał EKUZ,
• skorzystała z opieki zdrowotnej za granicą,
• zapłaciła rachunki na opiekę lekarską za granicą.

Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć wszystkie rachunki i dowody zapłaty.
Wniosek o zwrot kosztów leczenia poniesionych w Norwegii znajduje się tutaj.

FAQ Dofinansowanie z Innovasjon Norge

1. Ile trzeba zapłacić za wydanie EKUZ? Pokaż odpowiedź

2. Czy karta EKUZ jest oznakowana w alfabecie Braille’a? Pokaż odpowiedź

3. Jestem zameldowany w Polsce i w Norwegii, ale pracuję w Norwegii. Które państwo wyda mi kartę EKUZ? Pokaż odpowiedź

4. Wygasło moje prawo do ubezpieczenia. Mimo tego skorzystałem z karty EKUZ. Czy muszę ponieść koszty wizyty w placówce zdrowia? Pokaż odpowiedź

5. Mam 24 lata, jestem w Norwegii u znajomych. EKUZ mam wydany na podstawie prawa do ubezpieczenia mojej mamy, jednak ona kilka dni temu straciła pracę. Czy moja karta EKUZ jest ważna? Pokaż odpowiedź

6. Do którego roku życia student zgłoszony do ubezpieczenia przez rodziców może wyrobić sobie kartę EKUZ? Pokaż odpowiedź

7. Jestem studentem, ale skończyłem 26 lat. Nie pracuję. Czy mam prawo do EKUZ? Pokaż odpowiedź

8. Czy wyrobienie karty EKUZ jest obowiązkowe? Pokaż odpowiedź

9. Mam prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce, lecz nie wyrobiłam karty EKUZ. Czy w takim wypadku muszę ponosić koszty leczenia w Norwegii? Pokaż odpowiedź

10. Czy muszę ponieść wkład własny leczenia w Norwegii jeśli mam EKUZ? Pokaż odpowiedź