Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Pogrzeby

ŁĄCZENIE RODZINCO TO JEST ŁĄCZENIE I RODZIN I KTO MOŻE SIĘ O NIE STARAĆ

Łączenie rodzin to zezwolenie na pobyt członków rodziny osoby przebywającej legalnie w Norwegii. Pozwolenie to wydawane jest przez UDI (Urząd Do Spraw Imigrantów) na wniosek osoby reprezentującej członków rodziny.

O rejestrację na zasadzie łączenia rodzin może ubiegać się najbliższa rodzina, do której zalicza się:

– dzieci, których jeden z rodziców mieszka na terenie Norwegii i posiada wyłączne prawa rodzicielskie lub też zgodę drugiego z rodziców na przeprowadzkę dziecka,
– dzieci, których oboje rodzice przebywają w Norwegii na podstawie pozwolenia na pobyt,
– dzieci i wnuki do 21 roku życia oraz dziadkowie i rodzice przebywający pod opieką osoby przebywającej na terenie Norwegii,
– rodzeństwo (do 18 roku życia ) osoby mieszkającej w Norwegii nieposiadające prawnych opiekunów w Polsce,
– małżonkowie powyżej 18 roku życia, którzy planują zamieszkać razem na terenie Norwegii,
– konkubenci powyżej 18 roku życia mieszkający razem od minimum 2 lat i planujący wspólne zamieszkanie w Norwegii,
– narzeczony/na osoby mieszkającej w Norwegii pod warunkiem zaplanowania ślubu w przeciągu pół roku.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŁĄCZENIE RODZIN – PORADNIK KROK PO KROKU

1. Założenie konta w urzędzie ds. Cudzoziemców (UDI) przez osobę, które legalnie przebywa na terenie Norwegii
Rejestracja na platformie https://selfservice.udi.no/

2. Składanie wniosku:
przez Internet:
wypełnienie formularza na stronie https://selfservice.udi.no/ oraz jednoczesne umówienie się na spotkanie w najbliższym komisariacie policji.
osobiście:
dotyczy osób przebywających poza Norwegią w trakcie składania wniosku o łączenie. W przypadku składania wniosku osobiście w ambasadzie/konsulacie Królestwa Norweskiego w Polsce konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania w celu złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku przebywania poza granicami Norwegii i Polski, wniosek można złożyć również w innym kraju w ambasadzie norweskiej lub niektórych ambasadach szwedzkich i duńskich (w tych miejscach możliwe jest wyłącznie złożenie wniosku w formie papierowej).

3. Upoważnienie
W przypadku organizowania formalności i uzyskiwania informacji o ich przebiegu przez osobę trzecią lub też osobę, dla której stara się o łączenie rodzin, konieczne jest sporządzenie pisemnego upoważnienia.

4. Rozpatrywanie wniosku
Wniosek zostaje formalnie przyjęty i przekazany do rozpatrzenia w momencie stawienia się na policji lub w ambasadzie, po okazaniu dokumentu tożsamości i złożeniu niezbędnej dokumentacji.

5. Szczegółowy wywiad na policji
Rozmowa z policją i dokładny wywiad odbywają się w sytuacji starania się o łączenie jako współmałżonek (bądź też partner), gdy małżeństwo zostało zawarte poza granicami kraju po tym, jak jedno ze współmałżonków zostało zarejestrowane w Norwegii.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W PROCESIE REJESTRACJI

W procesie rejestracji, po wypełnieniu formularza online dostępnego na stronie UDI, konieczne jest zarezerwowanie spotkania na komisariacie policji lub w ambasadzie (w przypadku, gdy osoba starająca się o łączenie rodzin i dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów przebywa poza Norwegią) w celu dostarczenia niezbędnych dokumentów. Obowiązujące dokumenty, w przypadku gdy o łączenie rodzin ubiega się:

Współmałżonek/ współmałżonka:
– dowód tożsamości,
– akt ślubu,
– dokument rejestracji pobytu współmałżonka,
– umowa o pracę (osoby pracującej na terenie Norwegii).

Partner/partnerka:
– dowód tożsamości,
– umowa o pracę (osoby pracującej na terenie Norwegii),
– dokument rejestracji pobytu,
– dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczający stan cywilny obu osób,
– dokument potwierdzający dotychczasowe wspólne zamieszkanie przez minimum ostatnie 2 lata (z urzędu ewidencji ludności).

Dziecko/ dzieci:
– dowód tożsamości,
– umowa o pracę rodzica pracującego w Norwegii,
– dokument rejestracji pobytu ojca/matki,
– akt urodzenia.

Ewentualne dodatkowe dokumenty wymagane przez urząd w procesie łączenia rodzin:
– umowa najmu mieszkania,
– potwierdzenie wysokości zarobków.

UWAGA! Wszystkie dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego muszą być uwierzytelnione apostile.

JAKIE PRAWA ZYSKUJE SIĘ DZIĘKI ŁĄCZENIU RODZIN

W wyniku łączenia rodzin uzyskuje się:
– prawo do pracy w Norwegii,
– prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i społecznych,
– prawo do przedłużenia pozwolenia na pobyt,
– prawo do swobodnego podróżowania poza kraj,
– podstawę do ubiegania się o zezwolenie na stały pobyt po upływie 5 lat.

NADAWANIE NUMERU PERSONALNEGO W PROCESIE ŁĄCZENIA RODZIN

Po uzyskaniu pozwolenia na łączenie rodzin osoba starająca się o pobyt otrzymuje numer personalny, który przesyłany jest droga pocztową w ciągu tygodnia. Numer personalny (fødselsnummer) stanowi 11 cyfr, z których 6 określa datę urodzenia. Jest on konieczny w procesach zapisywania dzieci do szkół, organizowania formalności urzędowych oraz korzystania z bezpłatnych usług medycznych.

PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA POBYT

Przedłużenie pozwolenia na pobyt na dotychczasowych zasadach
Miesiąc przed upływem terminu zezwolenia na pobyt konieczne jest złożenie wniosku o jego przedłużenie. W trakcie rozpatrywania wniosku zachowuje się wszystkie prawa do pobytu, kształcenia i pracy, nawet jeśli termin aktualnego zezwolenia już upłynął. Niezłożenie wniosku o przedłużenie skutkuje utratą prawa do pobytu. Ponadto zbyt późne złożenie wniosku może spowodować utratę płynności zamieszkania, co utrudnia uzyskanie zgody na pobyt stały. Wniosek o przedłużenie składa się na komisariacie policji najbliższym miejscu zamieszkania.

Przedłużenie pozwolenia na pobyt na zasadach niezależnych (bez względu na małżonka/konkubenta).

W przypadku posiadania pozwolenia na pobyt uzyskanego na zasadzie łączenia ze względu na konkubenta lub małżonka możliwe jest złożenie wniosku o pobyt niezależny w przypadku:
– śmierci małżonka/ konkubenta,
– zakończenia pożycia ze względu na stosowaną przemoc w rodzinie,
– trudności kulturowych i społecznych wnikających z zakończenia pożycia, z jakimi spotkałby się cudzoziemiec po powrocie do kraju.

UTRATA PRAWA DO POBYTU

Nieobecność w kraju przekraczająca 6 miesięcy w ciągu całego roku skutkuje utratą prawa do pobytu. W takiej sytuacji w przypadku powrotu do Norwegii należy ponownie dokonać rejestracji. Zachowanie prawa do pobytu pomimo nieobecności przekraczającej 6 miesięcy jest możliwe pod warunkiem posiadania poważnego uzasadnienia wyjazdu.
Do nieobecności uzasadnionych zalicza się: służbę wojskową i cywilną, studia, dokształcanie, ciążę, poród, chorobę, oddelegowanie zawodowe. W tym przypadku możliwość nieobecności przedłuża się do 12 miesięcy.

FAQ ŁĄCZENIE RODZIN

1. Jaki podstawowy warunek należy spełniać, aby uzyskać zgodę na łączenie rodzin? Pokaż odpowiedź

2. Kto może złożyć wniosek o łączenie rodzin? Pokaż odpowiedź

3. Jak i gdzie złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na podstawie łączenia rodzin? Pokaż odpowiedź

4. Jaki jest koszt złożenia wniosku o łączenie rodzin? Pokaż odpowiedź

5. Gdzie szukać informacji na temat łączenia rodzin? Pokaż odpowiedź

6. Gdzie mieści się Ambasada Królestwa Norwegii w Polsce? Pokaż odpowiedź

7. Jak zgłosić się na komisariat policji w celu dostarczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o łączenie rodzin? Pokaż odpowiedź

8. Na jaki okres czasu uzyskuje się pozwolenie na pobyt? Pokaż odpowiedź

9. Co to jest ustawodawstwo EOG? Pokaż odpowiedź

10. Jaki obszar obejmuje EOG? Pokaż odpowiedź

11. Kiedy członkowie rodziny mogą przeprowadzić się do Norwegii zgodnie z zasadami ustawodawstwa EOG? Pokaż odpowiedź

12. Czy istnieją dodatkowe warunki łączenia rodzin zgodnie z ustawodawstwem EOG? Pokaż odpowiedź

13. Co jeśli członkowie rodziny nie są obywatelami krajów EU/EOG/EFTA? Pokaż odpowiedź

14. Czy członkowie rodzin będący obywatelami EOG muszą wnioskować o pozwolenie na pobyt? Pokaż odpowiedź