Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Słownik
Zajęcia dodatkowe dla dzieci

SZKOŁA ŚREDNIA W NORWEGII

System szkolnictwa w szkole średniej

Edukacja w szkole średniej jest dobrowolna. Dostępne są trzy rodzaje szkół ponadgimnazjalnych (Videregående) – ogólnokształcące przygotowujące do studiów (studiekompetanse), średnie o niższym poziomie (kompetanse pa lavere nivå) i zawodowe – przygotowujące bezpośrednio do pracy w zawodzie (yrkeskompetanse). Rekrutacja odbywa się na zasadzie konkursu świadectw. Szkoła średnia i ogólna trwa 3 lata i zakończona jest otrzymaniem świadectwa ukończenia, które uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Szkoła zawodowa realizowana jest przez okres 4 lat. Jej ukończenie i uzupełnienie dodatkowymi kursami (studiekompetanse) również uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Edukacja w szkole średniej jest bezpłatna.

Program nauczania

W szkole średniej uczniowie mają możliwość wyboru różnych programów nauczania, pozwalających uzyskać wykształcenie w wybranym docelowo zawodzie. W pierwszej klasie liceum prowadzone są zajęcia z takich przedmiotów jak język norweski, język angielski, język obcy dodatkowy, matematyka (o wybranym poziomie trudności), przyroda (chemia, biologia, fizyka), geografia, wiedza o społeczeństwie i wf.
W drugiej klasie liceum dokonuje się wyboru bloku przedmiotów – humanistycznych lub ścisłych. W oparciu o tę decyzję dokonuje się również wyboru przedmiotów, których będzie najwięcej. W puli fakultetów kierunkowych znajdują się przedmioty dotyczące sportu, muzyki, sztuki, aktorstwa, nauk ścisłych, przedmiotów medycznych, ekonomii, polityczno-społeczne, związane z projektowaniem, budownictwem, elektryką, opieką socjalną, mediami, gastronomią, rolnictwem, usługami komunikacyjnymi i technologiami.
W trzeciej klasie liceum kontynuuje się wybrane przedmioty lub też dokonuje wyboru innych.

Informacje o rekrutacji do szkoły średniej

W przypadku, gdy dziecko uczęszczało do szkoły podstawowej i gimnazjum w Norwegii (czytaj więcej o szkole podstawowej pod tym adresem), informacje o sposobie składania podania dostarcza szkoła. Gdy dziecko nie było wcześniej uczniem szkoły norweskiej informacji o rekrutacji może udzielić Biuro Naboru do Szkół Średnich (Inntakskontoret). W przypadku ubiegania się o miejsce w prywatnej szkole średniej informacje otrzymuje się bezpośrednio w placówce.
Biuro Naboru do Szkół Średnich
Agnes: Mowinckelsgate 5, Bergen.
Telefon: 55 23 94 60 (w godz. 08.00 – 15.30).
E-mail: postmottak.inntak@post.hfk.no.
Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie www.vilbli.no.

Składanie podania do szkoły średniej

Termin składania podania o przyjęcie do szkoły średniej upływa dnia 1 marca. Podanie należy wysłać na adres pocztowy gminy (kommunen) lub drogą internetową poprzez stronę www.vigo.no.

Terminarz rekrutacji do szkoły średniej

Podanie/termin Miesiąc Data
Podanie o przyjęcie do szkoły średniej (z koniecznością indywidualnego rozpatrzenia wniosku) luty 1.02
Podanie o indywidualny tok nauczania (spesialundervisning) luty 1.02
Podanie o przyjęcie uczniów wywodzących się z mniejszości narodowych, wymagające specjalnego rozpatrzenia luty 1.02
Podanie o przyjęcie na szkolenie zawodowe (lærerkandidatordningen) luty 1.02
Podanie o przyjęcie do szkoły średniej, dla pozostałych uczniów (standardowa rekrutacja) marzec 1.03
Podanie dla osób starających się o praktyki w przedsiębiorstwach marzec 1.03
Przesyłanie/dosyłanie wymaganych dokumentów (świadectwa/świadectwa kompetencji, zaświadczeń zawodowych) poświadczających posiadane wykształcenie maj 3.05
Ostateczny termin nadsyłania dokumentów (w tym również dokumentacji potwierdzającej przeprowadzkę) czerwiec 26.06
Nadsyłanie informacji o zmianie adresu zamieszkania czerwiec 26.06
Nadsyłanie dokumentacji poświadczającej zmianę oceny/ocen po odwołaniu lub po ponownym zdaniu egzaminu. czerwiec 26.06
Pierwsze dni naboru (osoby przyjęte zobowiązane są do potwierdzenia chęci podjęcia nauki w ciągu 8 dni na stronie www.vigo.no) lipiec 12.07
Listy potwierdzające przyjęcie, drugi nabór sierpień 10.08

Nauczanie specjalne dla obcokrajowców

W przypadku uczniów, których poziom języka norweskiego uniemożliwia podjęcie nauki w szkole średniej, przewidziane są wstępne kursy językowe, aż do czasu osiągnięcia zdolności językowej. W przypadku trudności z opanowaniem materiału przewidziane jest również nauczanie specjalne (spesialundervisning), które dotyczy możliwości dodatkowych 2 lat nauki w szkole średniej.

Podręczniki i przybory

W większości szkół średnich podręczniki są bezpłatnie wypożyczane na okres roku. Zeszyty i przybory szkolne nabywane są natomiast we własnym zakresie. W wielu szkołach funkcjonuje obowiązek wpłaty niewielkiej sumy na początku każdego roku, dzięki której uczniowie otrzymują plecaki i laptopy. Po zakończeniu edukacji użytkowany przez ucznia laptop staje się jego własnością.

Stypendium w szkole średniej

Każde dziecko w szkole średniej otrzymuje stypendium. Jest ono uzależnione od dochodów rodziców. Minimalna kwota to 950-960 koron, a maksymalna do 2200 koron miesięcznie. W szkołach profilowych funkcjonuje również utstyrstypendium – dodatkowe dofinansowanie na zakup rzeczy niezbędnych w klasach profilowanych. Jego wysokość jest zróżnicowana – np. w klasie o profilu fryzjerskim kwota ta wynosi 2700 koron. Stypendium może zostać wstrzymane w przypadku ponad 20 dni nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.

Egzaminy w szkole średniej

W szkole norweskiej nie funkcjonuje egzamin maturalny, tak jak w szkole polskiej. Ocena efektywności nauczania odbywa się poprzez egzaminy przeprowadzane pod koniec każdego semestru (tentamen). Przeprowadzany jest także jeden egzamin ustny, z pytaniami przyporządkowywanymi w sposób losowy. W ostatniej klasie liceum uczniowie zobowiązani są również do odbycia dodatkowego egzaminu pisemnego z języka norweskiego i jednego wybranego przedmiotu. Oceny z wymienionych egzaminów przedstawione zostają na świadectwie ukończenia szkoły (vitnemål). Zawiera ono również informację, czy ukończona szkoła uprawnia do kontynuacji edukacji na uczelni wyższej (studiekompetanse) (Czytaj więcej o wyższych uczelniach pod tym adresem).

FAQ

1. Jaki system oceniania funkcjonuje w szkole średniej? Pokaż odpowiedź

2. Jak liczne są klasy w szkole średniej? Pokaż odpowiedź

3. Czy na koniec roku wystawiane są oceny z przedmiotów? Pokaż odpowiedź

4. Na jakiej podstawie uzyskuje się promocję do następnej klasy? Pokaż odpowiedź

5. Ile trwają pojedyncze zajęcia w szkole średniej? Pokaż odpowiedź

6. Czy w szkole średniej obowiązują odpowiedzi na ocenę przed całą klasą? Pokaż odpowiedź

7. Jak wyglądają lekcje wf? Pokaż odpowiedź

8. Czy obowiązkowe są zeszyty do każdego przedmiotu? Pokaż odpowiedź

9. Jaki strój obowiązuje w szkole? Pokaż odpowiedź

10. Czy w szkole średniej przysługują uczniom szafki, w których mogą pozostawić swoje rzeczy? Pokaż odpowiedź

11. Czy w szkole dostępna jest stołówka? Pokaż odpowiedź