Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
Związki zawodowe
Praca poza sezonem

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ W NORWEGII


Podstawowe informacje

• Zarówno pracownik jak i pracodawca są zobligowani do złożenia wypowiedzenia umowy o pracę na piśmie.
• W umowie powinien zostać podany okres wypowiedzenia.
• Wypowiedzenie umowy o pracę, niezależnie czy zostanie złożone przez pracownika czy pracodawcę, musi zostać własnoręcznie podpisane.
• W przypadku masowych zwolnień (ponad 10 osób w przeciągu 30 dni) fakt ten musi zostać zgłoszony lokalnym władzom i wcześniej skonsultowany z przedstawicielem pracowników.
• Wraz z rozwiązaniem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy oraz wypłacenia całości świadczenia urlopowego (nor. feriepenger).

Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracodawcy

• Na życzenie pracownika pracodawca zobligowany jest do uzasadnienia wypowiedzenia.
• Wypowiedzenie umowy ze strony pracodawcy musi zawierać informacje takie jak: prawo do negocjacji oraz ich limit czasowy, możliwość dochodzenia przez pracownika swoich praw drogą sądową oraz ich limit czasowy, okres w którym pracownik ma pozostać na swoim stanowisku, prawo pracownika do pozostaniu na stanowisku podczas negocjacji lub dochodzenia swoich praw drogą sądową, nazwisko pracodawcy oraz pozwanego na wypadek procesu sądowego.
• Przed wystosowaniem wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia spotkania z pracownikiem. Na tego typu spotkanie pracownik może przyjść z doradcą. Pracownik może poprosić o takie spotkanie również po otrzymaniu wypowiedzenia.
• Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie negocjacji wypowiedzenia umowy o pracę w jak najszybszym terminie od otrzymania wniosku o przeprowadzenie takiego spotkania i w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
• Aby złożyć wypowiedzenie pracodawca musi przedstawić solidne powody, zwykła rezygnacja z usług pracownika nie jest możliwa. Jako solidne powody, w przypadku zwolnień pojedynczych pracowników traktowane są: praca dużo poniżej oczekiwań, zaniedbania powierzonych obowiązków oraz brak lojalności wobec pracodawcy. W przypadku zwolnień grupowych za solidny powód uważana jest redukcja zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracownika

Pracownik może ustnie powiadomić pracodawcę o chęci odejścia z pracy. Zawsze jednak lepiej poinformować o takim fakcie na piśmie. Pracownik nie musi podawać powodu wypowiedzenia (w przeciwieństwie do pracodawcy). Pracodawca może zaproponować pracownikowi lepsze warunki pracy, by zachęcić go do pozostania w firmie.

W okresie wypowiedzenia pracownik musi chodzić do pracy i wykonywać swoje obowiązki. W przeciwnym razie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za szkody, na które naraził swojego pracodawcę. Dlatego też tak ważne jest składanie wypowiedzenia na piśmie. Dzięki temu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, do kiedy pracownik musi wypełniać swoje obowiązki względem pracodawcy.

Pracownik może odejść z pracy natychmiast tylko w przypadku, gdy pracodawca narusza zasady współpracy np. nie wypłaca wynagrodzenia lub warunki pracy są niebezpieczne dla zdrowia i życia pracownika. Takie sprawy powinny być rozwiązywane z pomocą prawnika lub przedstawicieli związków zawodowych, ponieważ złe traktowanie pracownika (np. molestowanie lub poniżanie) oraz złe warunki pracy muszą zostać udowodnione.

Najprostsze wypowiedzenie powinno zawierać dane pracownika i dane pracodawcy oraz informację o tym, że pracownik składa wypowiedzenie i ostatni raz pojawi się w pracy zgodnie z umową z danego dnia.

Prawa pracownika po otrzymaniu wypowiedzenia

• Na życzenie pracownika pracodawca zobligowany jest do uzasadnienia wypowiedzenia.
• Przed wystosowaniem wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia spotkania z pracownikiem. Na tego typu spotkanie pracownik może przyjść z doradcą (np. prawnikiem). Pracownik może poprosić o takie spotkanie również po otrzymaniu wypowiedzenia.
• Pracownik może wnioskować o negocjacje wypowiedzenia umowy o pracę do 2 tygodni po tym, jak otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę od pracodawcy.
• W przypadku gdy wypowiedzenie umowy jest niezgodne z prawem pracownik może wnieść sprawę do sądu i zażądać unieważnienia dokumentu lub ubiegać się o odszkodowanie.
• W przypadku gdy wypowiedzenie ze strony pracodawcy jest niezgodne z przepisami, a pracownik w przeciągu 4 miesięcy zgłosi to do sądu, takie wypowiedzenie zostanie uznane za nieważne.
• Na podjęcie kroków prawnych pracownik ma do 8 tygodni od zakończenia negocjacji lub otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku chęci pozostania na zajmowanym stanowisku lub 6 tygodni jeśli pracownik oczekuje jedynie odszkodowania. Żaden z wymienionych limitów nie obowiązuje w przypadku, gdy wypowiedzenie jest niezgodne z prawem.

Negocjacje wypowiedzenia umowy o pracę

• Przed wystosowaniem wypowiedzenia umowy o pracę, pracodawca jest zobligowany do przeprowadzenia spotkania z pracownikiem. Na tego typu spotkanie pracownik może przyjść z doradcą. Pracownik może poprosić o takie spotkanie również po otrzymaniu wypowiedzenia.
• Pracownik może złożyć wniosek o negocjacje do 2 tygodni po tym jak otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę od pracodawcy.
• Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzenie negocjacji wypowiedzenia umowy o pracę w jak najszybszym terminie od otrzymania wniosku i w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie.
• W przypadku braku porozumienia podczas negocjacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem pracownik może złożyć sprawę do sądu.

Powody, które mogą być podstawą wypowiedzenia umowy o pracę

• Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić jedynie w przypadku, gdy pracownik w sposób wyraźny zaniecha swoich obowiązków.
• Praca dużo poniżej oczekiwań, zaniedbania powierzonych obowiązków oraz brak lojalności wobec pracodawcy.
• W przypadku zwolnień grupowych – redukcja zatrudnienia.
• Zawężanie lub zmiana działalności firmy (gdy istnieje stanowisko, na które można przenieść zwalnianego pracownika) nie jest dobrym powodem do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Gdy dojdzie do takiego zwolnienia, zwolniony pracownik jest uprzywilejowany w przyszłej rekrutacji do tej firmy. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nie posiada on uprawnień na poszukiwane stanowisko.
• W przypadku pracowników znajdujących się na okresie próbnym umowa o pracę może zostać wypowiedziana pod pretekstem braku przydatności na dane stanowisko, niskiej wydajności w pracy oraz braku rzetelności.
• Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia, może nastąpić jedynie w przypadku, gdy pracownik dopuści się niewypełniania swoich obowiązków lub poważnego naruszenia warunków umowy o pracę. Taki rodzaj rozwiązania umowy o pracę jest zarezerwowany dla przypadków, gdy inne rodzaje wypowiedzenia umowy nie przyniosły skutku.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

• Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę ze strony pracownika i ze strony pracodawcy musi zostać ujęty w umowie o pracę.
• Okres wypowiedzenia naliczany jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kiedy zostało złożone wypowiedzenie umowy o pracę. Przykładowo, jeśli wypowiedzenie zostało złożone 12 maja to okres wypowiedzenia jest liczony od 1 czerwca.
• Okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku okresu próbnego wynosi 14 dni.
• Długość okresu wypowiedzenia:
– pracownik zatrudniony mniej niż 5 lat – 1 miesiąc,
– pracownik zatrudniony 5 – 9 lat – 2 miesiące,
– pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku poniżej 50 lat – 3 miesiące,
– pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku 50-54 lata – 4 miesiące,
– pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku 55-59 lat – 5 miesięcy,
– pracownik zatrudniony 10 lat lub więcej w wieku 60 i więcej lat – 6 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę w przypadku choroby lub ciąży

• W przypadku zachorowania lub wypadku pracownik, który jest w części lub w całości niezdolny do pracy, nie może zostać zwolniony przez okres pierwszych 12 miesięcy (przeczytaj więcej o zasiłku chorobowym i wypadku w pracy w Norwegii).
• Pracodawca ,który chce w tym okresie zwolnić z pracy pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby jest zobligowany do udowodnienia, że powodem zaniechania obowiązków pracowniczych nie jest choroba. Inne uzasadnienie wypowiedzenie będzie niezgodne z prawem.
• Po okresie 12 miesięcy choroba pracownika może być uznana za powód do zwolnienia z pracy, jednak każdy przypadek jest rozstrzygany indywidualnie.
• Kobiet będących w ciąży lub na urlopie macierzyńskim nie można zwolnić przez 12 miesięcy.
Powyższe prawo dotyczy również rodziców, którzy zdecydują się na adopcję dziecka.

Wypowiedzenie umowy o pracę – słowniczek

SŁÓWKO DEFINICJA
ansatt pracownik
arbeidsgiver pracodawca
arbeidsavtale umowa o pracę
opphør av ansettelsesavtalen wypowiedzenie umowy o pracę
skriftlig na piśmie
signatur własnoręczny podpis
underskrift arbeidstaker podpis pracownika
underskrift arbeidsgiver podpis pracodawcy
oppsigelsesfrist okres wypowiedzenia
feriepenger świadczenie urlopowe
omstøtelse av dokumentet unieważnienie dokumentu
disiplinære oppsigelse zwolnienie dyscyplinarne
masseoppsigelser masowe zwolnienia
rådgiver doradca
brudd på plikter zaniedbanie obowiązków
mangel på lojalitet brak lojalności
prøvetid okres próbny
forhandlinger negocjacje
kompensasjon odszkodowanie
gjengjeldelse rekompensata
arbeidsplass miejsce pracy

arbeidstakers oppsigelsefrist

okres wypowiedzenia umów obowiązujący pracownika
arbeidsgivers oppsigelsesfrist okres wypowiedzenia umowy obowiązujący pracodawcę
prøvetidens lengde długość okresu próbnego
oppsigelsesfrist i prøvetiden okres wypowiedzenia w okresie próbnym

FAQ

1. Czy w umowie o pracę musi zostać zawarty okres wypowiedzenia umowy o pracę? Pokaż odpowiedź

2. W jakiej formie należy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę? Pokaż odpowiedź

3. Od kiedy naliczany jest okres wypowiedzenia? Pokaż odpowiedź

4. Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku okresu próbnego? Pokaż odpowiedź

5. Czy pracodawca może po prostu zrezygnować z usług pracownika? Pokaż odpowiedź

6. Czy pracodawca jest zobowiązany uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę? Pokaż odpowiedź

7. Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie? Pokaż odpowiedź

8. Czy pracownik może negocjować wypowiedzenie umowy o pracę, czy też skutkuje ono automatycznym zwolnieniem? Pokaż odpowiedź

9. Ile czasu ma pracownik na wyrażenie chęci negocjacji wypowiedzenia umowy o pracę? Pokaż odpowiedź

10. Ile czasu ma pracownik na podjęcie kroków prawnych związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę? Pokaż odpowiedź

11. Ile czasu ma pracownik na zgłoszenie niezgodności z przepisami wypowiedzenia złożonego przez pracodawcę? Pokaż odpowiedź

12. Czy pracownikowi należy się jakaś rekompensata pieniężna w przypadku niezgodności wypowiedzenia umowy o pracę z prawem? Pokaż odpowiedź

13. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia świadczenia urlopowego (nor. feriepenger) w przypadku rozwiązania umowy o pracę? Pokaż odpowiedź