Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

Powrót
Książki związane z Norwegią
Formularze urzędowe

ZRZECZENIE SIĘ POLSKIEGO OBYWATELSTWA

ZRZECZENIE SIĘ POLSKIEGO OBYWATELSTWA – INFORMACJE OGÓLNE

 • Utracić polskie obywatelstwo można jedynie na swój wniosek.
 • Aby utracić polskie obywatelstwo należy uzyskać zgodę Prezydenta Polski.
 • Aby uzyskać zgodę na utratę polskiego obywatelstwa należy mieć obywatelstwo innego kraju lub przyrzeczenie jego nadania.
 • Wniosek o zrzeczenie się polskiego obywatelstwa wraz z kompletem dokumentów:
 • osoby mieszkające w Polsce składają u wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • osoby mieszkające poza granicami Polski składają za pośrednictwem konsula.
 • Prezydent wydaje postanowienie w sprawie otrzymanego wniosku w nieokreślonym ustawowo terminie.
 • Utrata polskiego obywatelstwa następuje po upływie 30 dni od wydania postanowienia przez Prezydenta (termin może być krótszy, jeśli Prezydent wyda taką decyzję).
 • Złożenie wniosku u wojewody nie podlega opłacie skarbowej.
 • Złożenie wniosku w konsulacie w Norwegii podlega opłacie w wysokości 3282 koron.
 • Decyzja Prezydenta Polski jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
 • Przy staraniu się o nadanie obywatelstwa norweskiego teoretycznie trzeba zrzec się obywatelstwa polskiego (więcej informacji tutaj). Negatywne rozpatrzenie wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie przekreśla możliwości nadania obywatelstwa norweskiego. Procedura nadania obywatelstwa norweskiego staje się w takim wypadku nieco bardziej skomplikowana i należy wtedy władzom norweskim przedstawić dodatkowe dokumenty poświadczające odmowę Prezydenta lub udowodnić, że cała procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego jest zbyt pracochłonna i kosztowna. Każdy wniosek jest przez władze norweskie rozpatrywany indywidualnie.

DZIECI A ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO PRZEZ RODZICÓW

 • O zrzeczeniu się obywatelstwa przez dzieci, które nie ukończyły 16 lat decydują rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 16 lat, to może ono utracić obywatelstwo polskie na wniosek rodziców jednak pod warunkiem dołączenia do wniosku pisemnej zgody małoletniego na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
 • Jeśli zgodę na zrzeczenie się polskiego obywatelstwa otrzymają rodzice, to dzieci (poniżej 16 roku życia) będące pod ich opieką również to obywatelstwo utracą.
 • Jeśli zgodę na zrzeczenie się polskiego obywatelstwa otrzyma jeden z rodziców, to obywatelstwo polskie utracą również dzieci poniżej 16 roku życia, będące pod opieką tego rodzica, jeśli drugi rodzic:
 • nie ma władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • ma władzę rodzicielską nad dzieckiem i wyrazi zgodę na utratę przez to dziecko obywatelstwa polskiego.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZRZEKANIU SIĘ POLSKIEGO OBYWATELSTWA

Komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury utraty obywatelstwa polskiego:

 • wypełniony wniosek (do pobrania tutaj),
 • zdjęcie (wymogi co do zdjęcia opisane w punkcie V),
 • oświadczenie o braku prowadzenia przeciwko wnioskodawcy postępowań sądowych,
 • odpis aktu urodzenia z urzędu stanu cywilnego (odpis nie może być starszy niż 3 miesiące),
 • kopia dokumentu poświadczającego tożsamość i posiadane obywatelstwo (kopia musi być poświadczona urzędowo),
 • odpis dokumentu określającego stan cywilny (np. akt małżeństwa),
 • dokument poświadczający posiadanie obywatelstwa innego kraju lub przyrzeczenie nadania takiego obywatelstwa.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE TOŻSAMOŚĆ, OBYWATELSTWO I STAN CYWILNY

Dokumenty poświadczające tożsamość, obywatelstwo i stan cywilny, niezbędne przy składaniu wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego to:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • odpisy aktów urodzenia,
 • odpisy aktów małżeństwa.

WYMOGI ZWIĄZANE Z FOTOGRAFIĄ DOŁĄCZANĄ DO WNIOSKU O ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Prawidłowo wykonana fotografia, dołączana do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, powinna:

 • mieć wymiary 4,5 cm na 3,5 cm,
 • być kolorowa,
 • być w dobrym stanie (nieuszkodzona, bez zagnieceń itd.)
 • być nie starsza niż 6 miesięcy,
 • być wykonana na jasnym jednolitym tle,
 • pokazywać wyraźnie oczy oraz twarz (dobra ostrość zdjęcia),
 • przedstawiać twarz na powierzchni ok. 70-80% całego zdjęcia.

Na zdjęciu nie należy mieć okularów z ciemnymi szkłami (chyba że ma się wrodzoną lub nabytą wadę narządu wzroku) ani nakrycia głowy (chyba że nakrycie głowy związane jest z zasadami wyznania, lecz w takim przypadku nakrycie nie powinno zakrywać twarzy ani jej zniekształcać).

Osoba na zdjęciu powinna patrzeć na wprost, mieć naturalny wyraz twarzy, mieć zamknięte usta, a włosy nie powinny nachodzić jej na oczy.

SKŁADANIE WNIOSKU O ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO W WYDZIALE KONSULARNYM W OSLO

 • Aby rozpocząć procedurę utraty polskiego obywatelstwa przez osobę zamieszkującą na terenie Norwegii należy osobiście złożyć wypełniony wniosek o zrzeczenie się polskiego obywatelstwa wraz z kompletem dokumentów (wykaz dokumentów znajduje się w punkcie III) w Wydziale konsularnym Ambasady RP w Oslo.
 • Za złożenie wniosku w Wydziale Konsularnym należy uiścić opłatę w wysokości 3282 koron. Wpłaty można dokonać w kasie znajdującej się w Wydziale Konsularnym lub na konto Ambasady w Oslo (w takim wypadku należy zachować potwierdzenie wpłaty).
 • Należy liczyć się z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, takimi jak np. opłata za tłumaczenie wymaganego przy składaniu wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przyrzeczenia o nadaniu obywatelstwa norweskiego. Opłata za tłumaczenie takiego dokumentu wynosi 274 korony.
 • Dane kontaktowe Ambasady:
 • Ambasada RP w Oslo, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo.
 • Adres www Ambasady RP w Oslo: http://oslo.msz.gov.pl/
 • Tel. 0047 24 110 850.