Norweski portal
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Menu
Pol-Nor
Pol-Nor
Reklama
Nr telefonu+47 239 60 009

Szkolenie HMS (BHP) on-line po polsku dla daglig ledera

czyli kurs BHP dla właścicieli firm oraz dla kadry zarządzającej.

Udostępniamy internetowy kurs HMS w języku polskim. Szkolenie opracowane jest na podstawie aktualnych przepisów prawnych oraz dostosowane do wymogów norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet). Nauka odbywa się w systemie on-line w dowolnej chwili. Zaliczony test wiedzy oraz certyfikat są potwierdzeniem nabytych kompetencji. Na zakończenie kursu udostępnione zostaną materiały niezbędne do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy oraz dokument Internkontroll w języku polskim i norweskim.

Według § 3-5 Norweskiego Kodeksu Pracy (Arbeidsmiljøloven) taki kurs ma obowiązek ukończyć:
- właściciel firmy zatrudniający jednego lub więcej pracowników
- właściciel firmy zlecający zadania podwykonawcom
- kierownik zarządzający (daglig leder) - odpowiedzialny za nadzór nad bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników.

Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) zwiększyła liczbę kontroli w ostatnim czasie.
Wymaga znajomości norweskiego prawa pracy oraz dokumentów ukończenia kursu BHP w Norwegii.

BHP

Pracodawco i Kierowniku!
Już dziś wypełnij ustawowy obowiązek i zapoznaj się z zagadnieniami bezpieczeństwa pracy. Nie czekaj na kontrolę z urzędu. Zbuduj bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla Ciebie i Twoich pracowników.

• Cena szkolenia BHP on-line po polsku dla daglig ledera:
1,49 tys. NOK + MVA
Zapisz się na szkolenie HMS
dla daglig ledera

Cenne info:

Bezpieczeństwo w pracy

Wielu norweskich pracodawców zapomina o tym, że wymaga się od nich stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla swoich pracowników. Nakazuje to Kodeks pracy (Arbeidsmiljøloven). Dopiero wypadek przy pracy albo kontrola norweskiego urzędu Arbeidstilsynet przypomina właścicielom firm lub kierownikom, jak bezpieczeństwo i higiena pracy jest istotnym wymaganiem.

Ten artykuł ma na celu uzmysłowić Tobie, jako pracodawcy, że warto przygotować się do tej roli i uświadomić swoich pracowników o zagrożeniach na ich stanowiskach, zanim zrobią sobie krzywdę, lub zanim firma otrzyma karę po kontroli.

Od czego trzeba zacząć?
Gdy chcesz zostać pracodawcą lub zleceniodawcą (dla innych firm, które będą świadczyć dla Ciebie usługi jako podwykonawcy) musisz najpierw sam uzyskać wiedzę z zakresu BHP, aby potem móc ją przekazać pracownikom. Nie wystarczy zapoznać się z całym Kodeksem pracy. W Norwegii istnieje jeszcze wiele zasad specyficznych dla różnych branż. Przyswojenie całej tej wiedzy zajęłoby mnóstwo czasu, który Ty, Przedsiębiorco, mógłbyś spożytkować na zarabianie pieniędzy.

Odbycie szkolenia w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Helse, miljø og sikkerhet w skrócie HMS) jest wymaganiem wynikającym z Kodeksu Pracy (Arbeidsmiljøloven § 3-5). Zobowiązanie pracodawcy lub kierownika nie może być delegowane na osoby o innych funkcjach w firmie. Potwierdzeniem szkolenia jest certyfikat ukończenia kursu z imieniem i nazwiskiem kursanta.

Kursy dla pracodawców mają na celu zapoznanie z podstawami w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, zgodnie z prawem i na podstawie wytycznych Inspekcji Pracy. Dodatkowo kursy wskazują źródła, gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat. Możesz skorzystać z wiadomości związanych z Twoją branżą lub które Twoim zdaniem są przydatne. Nie sposób jest nabyć całą wiedzę na temat BHP, gdyż to bardzo obszerny temat. Szkoda czasu właścicielowi firmy gastronomicznej na uczenie się np. o zagrożeniach podczas usuwania azbestu, a przedsiębiorcy z branży budowlanej o wymaganym oświetleniu dla szwaczki. Liderzy firm powinni znać ogólne zasady BHP np. o normach dotyczących czasu pracy lub jakie mają obowiązki jako pracodawcy .

Tak więc Przedsiębiorco już wiesz, że zanim zatrudnisz pierwszego pracownika, lub podejmiesz współprace z podwykonawcą, musisz przejść szkolenie w zakresie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Takie szkolenie zazwyczaj potwierdzane jest dyplomem. Podczas kontroli z Arbeidstilsynet pokazujesz dowód ukończenia kursu. Jednak dla Twojego pracownika ten kawałek papieru jest mało istotny. Dla niego najważniejsze jest zastosowanie w praktyce zdobytej na kursie wiedzy. Stwórz mu bezpieczne środowisko pracy. Możesz się przygotować do tego, zanim zatrudnisz pierwszego pracownika.

Gdzie znaleźć informacje?
1. Kodeks Pracy Arbeidsmiljøloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (Ustawa o środowisku pracy, czasie pracy, ochronie zatrudnienia i in.) - to najważniejsze źródło wiedzy. Obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników (za wyjątkiem żeglugi, łowiectwa i rybołówstwa)

Ustawa określa wymagania i sposób działania na rzecz poprawy warunków pracy. Trudno jest w ustawie opisać szczegółowo wymagania dot. bezpieczeństwa dla indywidualnej firmy, dlatego prawo podaje kryteria uznaniowe. Wskazuje czynniki, które należy uznać zarówno indywidualnie jak i zbiorowo dla ewentualnego wpływu na zdrowie oraz dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników.

Celem ustawy jest: 2. Hjemmelsregisteret to przegląd prawny dla różnych rodzajów działalności. Możesz skorzystać z rejestru, by znaleźć przepisy obowiązujące w Twojej branży. https://lovdata.no/referanse/hjemmel?dokID=NL/lov/2005-06-17-62

3. Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1567 - dla różnych typów prac i pracowników (obejmuje zakresem wyjątki)

4. Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1568 - dla osób, które nie są pracownikami

Obowiązki pracodawcy: § 2-1, § 2-2
* zapewnienie, że przepisy zawarte w mocy ustawy Arbeidsmiljøloven są w firmie spełnione i przestrzegane
* odbycie szkolenia BHP (§ 3-5)
* organizowanie działalności tak, żeby zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko pracy
* wykrywanie i rejestrowanie zagrożeń istniejących w środowisku pracy
* ocenianie ryzyka powstania szkód na zdrowiu, oraz wypadków
* inicjowanie i przeprowadzanie działań i środków mających na celu zapobieganie i ograniczanie ryzyka
* usuwanie błędów i niedociągnięć oraz stała praca nad zmniejszeniem ryzyka i zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
* dopilnowanie, by wszyscy pracownicy zapoznali się z ryzykiem wypadków i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy oraz otrzymali odpowiednie szkolenie i in. (aml. § 3-2) Jeżeli to konieczne, powinno się zapewnić pracownikom odpowiednie sprzęty ochronne.
* współpraca z ośrodkami świadczącymi usługi zdrowotne, jeśli w firmie występują warunki zwiększonego ryzyka. § 3.3

Niektórzy pracodawcy mają dodatkowe obowiązki wymienione w § 3-1 (wymogi dotyczące systematycznej pracy HSE) oraz § 3.2 (specjalne środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa).

Obowiązki pracownika
Pracownik jest zobowiązany do:
* Korzystania z wymaganego sprzętu ochronnego i współpracy, w celu zapobiegania wypadkom
* Natychmiastowego powiadomienia o niebezpieczeństwach i uchybieniach w miejscu pracy
* Przerwania pracy, jeżeli pracownik uważa, że to niebezpieczne, aby ją kontynuować
* Zgłaszania molestowania i dyskryminacji w pracy
* Informowania o kontuzjach / chorobach spowodowanych pracą
* Poinformowania pracodawcy o zwolnieniu lekarskim, aby mógł dopełnić wszystkich formalności i opracować plan organizacji pracy
* Angażowania się w dialog z pracodawcą
* Stosowania się do instrukcji wydanych przez Inspekcję Pracy

Pracownik bierze czynny udział we wdrożeniu systemu BHP w firmie

Zapewnienie i funkcjonowanie firmy wg zasad Arbeidsmiljøloven należy do kompetencji kierowników lub pracowników nadzoru. Pracownikom, którzy są odpowiedzialni za kierowanie i kontrolowanie innych pracowników, pracodawca powinien zapewnić zdobycie niezbędnej wiedzy do sprawowania nadzoru nad pracami wykonywanymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. § 3-2

Przedstawiciel ds. BHP (verneombud)
Wszystkie firmy powinny mieć przedstawiciela BHP (verneombud). Firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników mogą uzgodnić na piśmie, że nie mają przedstawicieli bezpieczeństwa. Dla firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób istnieje obowiązek wybrania takiego przedstawiciela.
W większych firmach przedstawiciel ds. BHP powinien być na każdej zmianie (w przypadku pracy w systemie rotacyjnym)

Obowiązki przedstawicieli ds. bezpieczeństwa: Przedstawiciel BHP dba w szczególności żeby:
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i środowiska
Wymagania bezpieczeństwa pracy są wymienione w Arbeidsmiljøloven w rozdziale 3. Wymagania środowiska pracy zawiera Ustawa w paragrafach § 4. np. o nienaruszalności i godności pracowników mówi § 4-3, o przechowywaniu chemikaliów i materiału biologicznego - § 4-4 i § 4-5.

Pracodawca powinien znać normy związane z warunkami fizycznymi, chemicznymi i psychofizycznymi w miejscu pracy. Dzięki tej wiedzy może zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy.

W różnych branżach są różne zagrożenia. Dlatego warto spisać ryzyka występujące na danym stanowisku. Ocena ryzyka zawodowego jest dobrym narzędziem, aby uzyskać obraz zagrożeń i problemów w firmie. Stanowi też szkolenie oraz przydatną informację do uwrażliwienia pracowników na źródła ryzyka. Opis zagrożeń może mieć wiele form, ważne, żeby był czytelny dla pracodawcy i pracownika. Poniżej przedstawiamy jedną z nich:

Ocena ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego może być przeprowadzona w czterech etapach. Wszystkie kroki wypisane w dokumencie powinny mieć odzwierciedlenie w praktyce. Jeśli źródła ryzyka są rozległe i skomplikowane, warto poszukać w zewnętrznych materiałach np. medycyny pracy, aby je prawidłowo sklasyfikować i ocenić.

Etapy oceny ryzyka zawodowego:
Krok 1: Znajdź źródła ryzyka
Krok 2: Co może się wydarzyć i na ile jest prawdopodobne?
Krok 3: Co możemy zrobić, aby temu zapobiec?
Krok 4: Pomiar i dalsze prace

Krok 1: Znajdź źródła ryzyka
Należy pomyśleć o zagrożeniach występujących w miejscu pracy, zapisać je oraz zrobić przegląd działań firmy i pomieszczenia. Trzeba przeanalizować: Wiele niebezpieczeństw będzie oczywistych i łatwo zauważalnych.

Źródła ryzyka wymagają: Rodzaje ryzyka będą inne w różnych firmach, w zależności w jakiej branży działa i czym się zajmuje. Mogą to być urazy, upadki, hałas, konflikty, związki chemiczne, niebezpieczne maszyny, itd.

Krok 2: Co może się wydarzyć i na ile jest to prawdopodobne?
Gdy już znane są źródła zagrożeń, należy ocenić ich konsekwencje i prawdopodobieństwo.

Jak poważne są konsekwencje?
Jakie będą konsekwencje, jeśli coś złego się wydarzy? Należy przejść przez różne źródła ryzyka. Niektóre efekty będą bardziej poważne niż inne.

Możliwy jest podział ryzyka:
Małe: Małe skutki: drobne uszkodzenia lub rany, otarcia, zadrapania, siniaki
Pośrednie: Niekorzystne, dość poważne skutki, obrażenia ciała i / lub uszkodzenia mienia.
Duże: poważne obrażenia osób (np. złamania kończyn) i / lub poważne szkody materialne.
Katastrofalne: Śmierć lub bardzo poważne (nieodwracalne) uszkodzenie ciała.

Komu może stać się krzywda?
Należy ocenić komu może stać się krzywda od źródła zagrożenia. Nie jest konieczne, aby wymieniać ludzi po imieniu. Trzeba patrzeć na nich jako na grupę osób, które wykonują określone zadanie - np. sprzątaczki, spawaczy, pracownicy opieki, personel biura itd.

Ryzykiem może być objętych więcej osób niż wynosi grupa wykonująca zadanie. Na przykład, jeśli pracownik nawozi rośliny opryskiem, ma również wpływ na inne osoby będące w pobliżu.

Szczególną ochroną objęci są: Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka?
Należy rozważyć każde źródło ryzyka w warunkach, w jakich wystąpienie szkody jest prawdopodobne. Analiza będzie dotyczyć pytań: Czy ryzyko ma charakter ciągły, czy może wystąpić tylko w niektórych sytuacjach?

Możliwy jest podział prawdopodobieństwa:
Często się zdarza (Zdefiniuj co masz na myśli często: Czy to raz w tygodniu?).
Rzadko się zdarza (Zdefiniuj co masz na myśli rzadko: Czy np. może wystąpić raz do roku?).
Mało prawdopodobne (Zdefiniuj co masz na myśli, np.: Czy to jest raz na dwa lata?).
Bardzo mało prawdopodobne (Zdefiniuj co masz na myśli bardzo mało prawdopodobne: Czy to w ogóle może się nie zdarzyć?)

Taki przegląd będzie wskazać, że coś ma poważniejsze konsekwencje i / lub jest bardziej prawdopodobne. Ważne, aby ocenić, które ryzyka należy wziąć pod uwagę priorytetowo.

Krok 3: Co możemy zrobić, aby temu zapobiec?
Skoro znane są już źródła zagrożeń i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, należy teraz poszukać odpowiedzi na pytania:
Co można zrobić, aby temu zapobiec?
Co można zrobić, aby ograniczyć szkody, gdyby one wystąpiły?

Być może są już podjęte środki ostrożności, ale są one nie wystarczające, co można zrobić więcej?
Należy przejrzeć jeszcze raz listę ze źródłami ryzyka i zadać pytania:
Czy jest możliwe, aby całkowicie wyeliminować ryzyko?
Co może być wykonane w celu zmniejszenia ryzyka, tak żeby było ono mało prawdopodobne?
Co można zrobić, aby zmniejszyć skutki, jeśli coś złego się dzieje?
Czy zastosowano się do przepisów prawnych?
Czy postępuje się zgodnie z uznanymi normami branżowymi, standardami i dobrymi praktykami?
Czy w firmie są zapewnione odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenia?
Przy każdym ze źródeł ryzyka należy zapisać odpowiednie środki zmierzające do wyeliminowania go lub ograniczenia.

Krok 4: Pomiar i dalsze prace
Mając przegląd źródeł zagrożenia, prawdopodobieństwo i sposoby im zapobiegania, należy systematycznie badać, czy prace nad poprawą bezpieczeństwa przynoszą rezultaty. Niektóre rodzaje ryzyka wymagają więcej środków oraz długotrwałego planowania.

Ważne jest ustalenie kolejności działań. Rozpoczyna się od wyeliminowania najgroźniejszych, najczęściej występujących, najbardziej znaczących dla zdrowia pracowników i dla mienia firmy. Środki, które są proste, szybkie i niedrogie powinny być również traktowane priorytetowo. Nie ma żadnego powodu, aby rozkładać je w czasie.

Należy oczywiście ustalić, co należy zrobić, kiedy należy to zrobić i kto jest odpowiedzialny za realizację zadania.

Dokumentacja w postaci "Oceny ryzyka zawodowego" jest bardzo istotna w firmie. Stanowi przydatne narzędzie w poprawie bezpieczeństwa oraz przy ewentualnej kontroli Inspekcji Pracy pokazuje, co zostało zrobione, jakie działania są w trakcie, a co jeszcze wymaga poprawy.

Oceny ryzyka nie wypełnia się raz na zawsze. Należy ustalić nowy termin przeglądu. Następnie przejść przez spis ryzyka ponownie i dokonać zmian w razie potrzeby.
Czy zrobione zostały wszystkie czynności w sprawie poprawy bezpieczeństwa, jakie były zaplanowane?
Czy efekty są takie jak oczekiwano?
Czy podjęte środki okazały się wystarczające, czy można było zrobić coś więcej lub coś innego?
Czy nastąpiły zmiany w pracy od czasu ostatniego?

Kolejna ocena ryzyka może wykazać nowe źródła niebezpieczeństwa. Należy je także uwzględnić w opisie.

Niezbędne formularze: Matryca źródeł zagrożeń (Grovmatrise)
Źródła zagrożeń należy wypisać w Matrycy (Grovmatrise) poziomo. Może to być wydarzenie lub warunek wystąpienia. Pionowo wypisuje się etap wystąpienia, miejsce, funkcję lub budowę.
Poniżej przykład: zagrożenie wadliwym sprzętem elektrycznym w podziale na miejsce wystąpienia.
X - zaznacza się gdy ma znaczenie dla ryzyka
O - zaznacza sie gdy może mieć znaczenie dla ryzyka
BHP
Arkusz analizy zagrożeń (Analyseskjema) i Diagramu oceny ryzyka (Risikodiagram)
Na tej podstawie należy wypełnić Arkusz analizy zagrożeń, korzystając z poniższego Diagramu oceny ryzyka.

Prawdopodobieństwo
Prawie pewne 5 6 7 8
Prawdopodobne 4 5 6 7
Średnie 3 4 5 6
Małoprawdopodobne 2 3 4 5
Konsekwencje Małe Średnie Poważne Katastrofalne

Analiza ryzyka ma na celu przewidzieć przyszłe wydarzenia. Gdy zagrożenie jest zauważone, może być wyeliminowane. Diagram stanowi podstawę do ustalania priorytetów, którym ryzykiem trzeba zająć się najpierw. Należy jednak być ostrożnym, aby nie przypisywać wyższego poziomu zagrożenia niż faktycznie istnieje.
Badanie odbywa się w różny sposób w różnych miejscach. Powyższy diagram stanowi przykład, jak zrobić analizę na tablicy 4 x 4, czyli cztery poziomy do oceny ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo i konsekwencje. Istnieją również inne diagramy np. 3 x 3 lub 5 x 5.

Tabela pokazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia porównywane z konsekwencjami. Należy dodać numer prawdopodobieństwa zdarzenia do numeru konsekwencji np. poważne + prawdopodobne =3+3= 6

Konsekwencja może być: Prawdopodobieństwo może być: Należy w ocenie ryzyka ustalić samemu co znaczą pojęcia: prawie pewne, prawdopodobne, średnie i małe (np. kilka razy w ciągu roku lub raz na 10 lat).

Jeżeli zdarzenie dostaje wynik:
6-8 (kolor czerwony) ocenia się, że ryzyko jest wysokie i wymaga natychmiastowego działania.
5-4 (kolor żółty) jako średnie ryzyko. Oznacza, że należy rozważyć eliminację tego ryzyka zaraz po przeciwdziałaniu zagrożeniom z grupy "czerwonej".
2-3 (kolor zielony) to małe ryzyko. Często nie jest konieczne wdrażanie środków łagodzących, o ile wymagania prawne zostały spełnione.

Poniżej przykład Arkusza analizy zagrożeń (Analyseskjema)
BHP
Analizę możemy prowadzić z poziomu:
A: szkody dla ludzi
B: szkody dla środowiska
C: ekonomicznych strat/straty materialne

Źródło ryzyka oznaczone zostało jako 1.1 gdyż w Matrycy źródeł zagrożeń (Grovmatrise) miało numer 1 poziomo i numer 1 pionowo.
Pod względem zagrożenia będzie ono miało prawdopodobieństwo wystąpienia: prawdopodobne i poważne konsekwencje. Dlatego w Diagramie oceny ryzyka (Risikodiagram) zagrożenie nr 1.1 będzie znajdowało się w tym punkcie:
BHP
Plan działania (Handlingsplan)
Pozostaje tylko wypełnić plan zmniejszenia/wyeliminowania ryzyka. Oto przykład wypełnienia druku:
BHP
Należy przedstawić plan działania podając termin realizacji oraz osoby odpowiedzialne. Można także wstępnie wycenić koszt działania, w oparciu o zalecenia.
Następnym punktem jest przeprowadzenie kolejnej oceny ryzyka zawodowego. Należy sprawdzić czy działania zalecone w poprzednim badaniu zostały wykonane i z jakim efektem. Trzeba też sprawdzić czy od poprzedniego czasu nie powstały nowe ryzyka, albo czy małe zagrożenia (wg poprzedniej oceny) stały sie bardziej niebezpieczne.
Wyżej wspomniane druki, instrukcję ich wypełnia oraz uzupełniony przykład można otrzymać korzystając z naszego kursu: https://pol-nor.com/bhp/

Kontrole wewnętrzne
Istnieją specjalne zasady, kiedy i w jaki sposób kontrola środków ochrony pracownika może być wykonana. Jest o tym mowa w przepisach § 9.1 i § 9.2

Internkontroll
Niezwykle ważną rolę pełni wewnętrzny protokół (Internkontroll). Stanowi on wspaniałe źródło wiedzy na temat zagrożeń oraz podstawę do dalszej pracy nad bezpieczeństwem w Twojej firmie.
Na rynku norweskim są firmy, które świadczą usługi tworzenia Internkontroll dostosowanych do konkretnego przedsiębiorstwa. To znaczny koszt, szczególnie dla małego przedsiębiorcy. Jeśli w Twojej firmie występuje znaczna ilość zagrożeń - warto zainwestować w taki indywidualny dokument. Procentuje to kontrolą nad bezpieczeństwem oraz daje jasny obraz zagrożeń dla pracowników.
Firmy, gdzie istnieje mniejsze ryzyko, mogą zaopatrzyć się w standardowy Internkontroll za niewielką cenę. Ten druk wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i pozwala wypełniać go na własne potrzeby.

Kurs https://pol-nor.com/bhp/ zawiera druk Internkontroll do wydrukowania. Po zakończeniu szkolenia kursant ma możliwość skorzystać z materiałów, które uzna za pomocne w swojej branży.

Zatrudnienie pracowników
Na kursach BHP poruszony jest też temat zatrudnienia. Omawia się niezbędną dokumentację i rodzaje stosunku pracy. Wspomina się o zagadnieniach związanych z czasem pracy, urlopami, przerwami i nieobecnościami. Szkolenie obejmuje także tematy związane z dyskryminacją i mobbingiem. Pokazuje również jak zakończyć współpracę z pracownikiem. Te informacje są niezwykle istotne szczególnie dla początkujących pracodawców. Pokazują im ile obowiązków niesie ze sobą zatrudnienie pracownika. Pozwala ocenić koszty pracownika i przeanalizować korzyści. W wyniku takich analiz często okazuje się, że do wykonania drobnych prac bardziej opłaci się skorzystać pomocy pracowników zatrudnionych przez agencję pracy lub podwykonawcy, który ma własną firmę i wystawi za swoją pracę fakturę.

Więcej informacji na temat zatrudnienia znajdziesz w części "pracownik w firmie" https://pol-nor.com/firma-w-norwegii/

Jak wspominałam wyżej, Kodeks Pracy Arbeidsmiljøloven określa wymagania i kryteria uznaniowe. Nie opisuje szczegółowych wymagań dla indywidualnych firm.
Dlatego powinieneś zapoznać się z regułami dla Twojej branży.

Zasady specyficzne dla branży
Oto lista przepisów prawnych, które są specyficzne dla określonych branż

Budownictwo
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Anleggsbransjen/?bransjenavn=912

Odpady i recykling
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Avfall-og-gjenvinning/?bransjenavn=5404

Przedszkola, ośrodki opieki dziennej i inne działania społeczne bez zakwaterowania
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Barnehager-dagsenter-og-andre-sosiale-omsorgstjenester-uten-botilbud/?bransjenavn=7989

Branża budowlana
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Byggebransjen/?bransjenavn=796

Handel detaliczny
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Detaljhandel/?bransjenavn=5376

Działalność rozrywkowa
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Drift-av-underholdningsvirksomhet/?bransjenavn=5379

Nieruchomości
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Eiendomsdrift-/?bransjenavn=7969

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego do użytku osobistego
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Engroshandel-med-husholdningsvarer-og-varer-til-personlig-bruk/?bransjenavn=5377

Fryzjerstwo, pielęgnacji ciała i zdrowia
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Frisor-kroppspleie-og-helsestudio/?bransjenavn=965

Sprzedaż samochodów i motoryzacja
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Handel-med-motorvogner/?bransjenavn=7973

Działalność opieki zdrowotnej
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Helsetjenester-og-omsorgstjenester-i-institusjon/?bransjenavn=5406

Hotele i restauracje
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Hotell-og-restaurantvirksomhet-/?bransjenavn=963

Usługi IT oraz telekomunikacyjne
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Informasjons--og-kommunikasjonsvirksomhet/?bransjenavn=7983

Usługi biurowe
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Kontorvirksomhet/?bransjenavn=7981

Usługi przechowywania, załadunku, rozładunku, parkingowe:
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Lagring-lasting-lossing-parkering-bom--og-kaianlegg/?bransjenavn=7980

Transport, taksówki
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Landtransport/?bransjenavn=7979

Produkcja mebli oraz innych produktów (np instrumentów, biżuterii itp)
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Mobler-og-annen-industriproduksjon/?bransjenavn=4558

Działalność pocztowa i kurierska
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Post--og-distribusjonsvirksomhet-/?bransjenavn=7982

Prywatna działalność detektywistyczna i ochroniarska
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Privat-etterforskning-og-vakttjeneste/?bransjenavn=7976

Produkcja maszyn biurowych i komputerów
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Produksjon-av-kontor--og-datamaskiner/?bransjenavn=5411

Produkcja maszyn i urządzeń (poza motoryzacją)
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Produksjon-av-maskiner-og-utstyr/?bransjenavn=5410

Produkcja tekstyliów, skóry i odzieży
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Produksjon-av-tekstiler-lar-og-klar/?bransjenavn=7965

Turystyka i wypoczynek
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Reiseliv-og-fritidsvirksomhet/?bransjenavn=5381

Sprzątanie
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Rengjoring/?bransjenavn=12199

Naprawa i sprzedaż motocykli
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Reparasjon-og-handel-med-motorsykler/?bransjenavn=7974

Sport
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Sport-og-idrett/?bransjenavn=5380

Badania techniczne i analizy
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Teknisk-forskning-proving-og-analyse/?bransjenavn=11220

Szkolnictwo
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Undervisning/?bransjenavn=5405

Pranie i czyszczenie chemiczne
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Vaskeri-og-renseri-/?bransjenavn=966

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych;
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Vedlikehold-og-reparasjon-av-motorvogner/?bransjenavn=4559

Weterynaryjne i inne służby zdrowia zwierząt
http://www.regelhjelp.no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Veterinar--og-andre-dyrehelsetjenester/?bransjenavn=7988

Pracodawco, mam nadzieję, że ten artykuł przypomniał Ci jak ważne jest bezpieczeństwo w środowisku pracy, które tworzysz dla swoich pracowników. Nie czekaj aż wydarzy się wypadek lub Arbeidstilsynet skontroluje warunki pracy w Twojej firmie. Jak najszybciej zapoznaj się z wiedzą o BHP. Pamiętaj, że jeśli zatrudniasz choć jednego pracownika, masz obowiązek przejść kurs HMS dla daglig leder'a oraz razem z pracownikami wprowadzać systematyczną pracę z HMS w firmie.
Pol-Nor