Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama

WARUNKI UMOWY Z POL-NOR CONSULTING1. STRONY

„POL-NOR CONSULTING" jest firmą o pełnej nazwie Pol-Nor Consulting AS z numerem organizacyjnym: 912 372 782 z adresem działalności gospodarczej: Skjærvaveien 18, 2010 STRØMMEN. Pol-Nor Consulting AS jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Norwegii.

„KLIENT" jest osobą fizyczną lub prawną, która zawiera umowę z Pol-Nor Consulting.

2. ZAWARCIE UMOWY

Umowa na dostarczenie usługi jest zawarta w momencie, gdy Klient wysyła zamówienie za pomocą faksu, poczty, poczty elektronicznej lub poprzez stronę internetową. Poprzez złożenie zamówienia, klient akceptuje niniejsze postanowienia. Klient jest osobą zamawiającą usługę oraz zobowiązaną do dostarczania dokumentów, komunikacji oraz uiszczania opłat na rzecz Pol-Nor Consulting. Pol-Nor Consulting skontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej, poczty lub telefonicznie, w przypadku, gdyby konieczne było podanie dalszych informacji. Klient wyraża ponadto zgodę na to, aby Pol-Nor Consulting kontaktował się z nim w zakresie innych korzystnych ofert.

3. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE USŁUGI

Usługa dostarczana przez Pol-Nor Consulting polega na przygotowaniu dokumentów potrzebnych do rejestracji firmy jednoosobowej w Norwegii na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta. Klient podpisuje zgłoszenie do rejestru i ponosi odpowiedzialność za podane we wniosku informacje.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

Klient ma obowiązek:
a) Dostarczać do Pol-Nor Consulting wszelkie konieczne dokumenty w umówionym czasie.
b) Uiszczać obowiązujące opłaty w terminie.
c) Postępować zgodnie z postanowieniami norweskich władz oraz zgodnie z norweskim prawem.

Pol-Nor Consulting ma prawo do natychmiastowego zaprzestania wykonywania usług w przypadku, gdy:
a) Klient nie dostarczy w terminie (pomimo ponagleń) koniecznych informacji, o które zwróci się Pol-Nor Consulting w celu wykonania usług objętych umową.
b) Klient według rozeznania Pol-Nor Consulting prowadzi działalność, która jest niezgodna z norweskim prawem, lub:
c) Klient nie uiszcza opłat w terminie.

W przypadku takiego zakończenia Pol-Nor Consulting ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Klienta, o tym, że usługa nie będzie dalej wykonywana. Poinformowanie może nastąpić drogą telefoniczną lub mailową.

5. OPŁATY

Klient zobowiązuje się do uiszczania opłat zgodnie z obowiązującym w Pol-Nor Consulting cennikiem za usługi.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI

Usługa jest płatna z góry, na podstawie faktury z 7-dniowym terminem płatności. W przypadku opóźnionej płatności Pol-Nor Consulting ma prawo żądać odsetek zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie odsetek ustawowych. Ponadto, Pol-Nor Consulting może żądać pokrycia wydatków poniesionych w związku z pozasądową egzekucją roszczeń według prawa windykacyjnego oraz związanych z nim przepisów.

7. KREDYT/ OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ

Pol-Nor Consulting może przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej Klienta poprzez pobranie informacji z urzędowych źródeł lub poprzez firmę zajmującą się oceną zdolności kredytowej. Pol-Nor Consulting ma prawo nie przyjąć zamówienia.

8. POUFNOŚĆ

Pol-Nor Consulting, jego pracownicy oraz inni, którzy działają w imieniu Pol-Nor Consulting zobowiązują się do zachowania poufności w zakresie korzystania z usług przez Klienta. Sądy, organy ścigania oraz inne urzędy mogą jednakże otrzymać takie informacje, jeśli podjęta zostanie uzasadniona prawem decyzja o ich wydaniu.

9. ODSZKODOWANIE

Pol-Nor Consulting ponosi odpowiedzialność za bezpośrednie szkody, które wynikły z powodu zaniedbań ze strony Pol-Nor Consulting. Za bezpośrednie szkody uznaje się konieczne i udokumentowane płatności, które Klient jest zobowiązany uiścić w związku z brakującymi działaniami. Odpowiedzialność Pol-Nor Consulting jest jednakże ograniczona do sumy sprzedaży usługi dla danego przypadku szkody lub łańcucha szkód wynikłych z tej samej przyczyny.

10. WYKORZYSTANIE DO CELÓW KOMERCYJNYCH

Klient nie posiada prawa do dalszej sprzedaży usługi bez pisemnej zgody Pol-Nor Consulting.

11. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Umowa podlega prawu norweskiemu. Wszelkie spory związane z umową zostaną rozstrzygnięte przez norweskie sądy, właściwym sądem w postępowaniu jest Oslo Byrett.