Polski program
do norweskich
FAKTUR
Napiszesz do nas?
*
*
*
* *pole obowiązkowe
Norweski portal
Norweski portal
Norwegia firma
Reklama
https://www.eog.gov.pl
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/norway-grants

Data publikacji 03.03.2022
Chcielibyśmy poinformować, iż została ukończona innowacja nr 1. Moduł sztucznej inteligencji (SI) oparty na analizie big data w celu zdobywania informacji o użytkownikach portalu oraz optymalizowaniu jego formy i treści." Jest to pierwszy krok do wprowadzenia innowacyjnej platformy internetowej, która na polskim rynku dotychczas nie była dostępna. Jest to możliwe dzięki pozyskanym funduszom norweskim. Zapraszamy do śledzenia dalszych postępów nad pracami Carmedis.
Projekt "Caremedis.com - innowacyjny portal o zdrowiu i opiece nad seniorami" współfinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 - 2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet - Small Grants Schemes for female enterprises

Projekt partnerski - Partner: Pol-Nor Consulting AS
Okres realizacji projektu: 01.11.2021 r. - 31.10.2022 r.

Wydatki ogółem: 1 188 520.00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 976 176.00 PLN
Otrzymane dofinansowanie: 829 500.00 PLN

Cele: Głównym celem projektu "Caremedis.com - innowacyjny portal o zdrowiu i opiece nad seniorami” jest opracowanie i wdrożenie innowacji w obszarze nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa - osób po 60 roku życia. Projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji przedsiębiorcy niezbędnych do utrzymania i rozwoju działalności gospodarczej. Innowacja będąca rezultatem projektu będzie charakteryzowała się nowością w odniesieniu do posiadanych cech i funkcjonalności w porównaniu do stosowanych dotychczas rozwiązań przez Wnioskodawcę. Przedmiotem projektu jest zastosowanie innowacyjnego rozwiązania - portalu internetowego, na którym znajdą się porady i informacje dotyczące, np. jak opiekować się osobą starszą, jak dbać o zdrowie seniorów, informacje o chorobach wieku starczego, ale także jak podawać leki czy jak wspierać zdrowie fizyczne. Celem szczegółowym projektu jest wsparcie grupy docelowej, którą są z jednej strony osoby, które nagle zostały postawione przed koniecznością sprawowania opieki nad osobą starszą (rodzicami, dziadkami), a z drugiej strony osoby, które pracują lub chcą podjąć zatrudnienie jako, np. opiekun osób starszych.

"Caremedis.com - an innovative portal about health and care for seniors" is co-financed from the funds of the Norwegian Financial Mechanism, 2014 - 2021, measure 19.1 New Products and Investments, sub-measure 19.1.4 Small Grants Schemes for female enterprises

APPLICANT: Kinga Kaca
Partner: Pol-Nor Consulting AS

Project duration: 01.11.2021 r. - 31.10.2022 r.

Total expenditure: 1 188 520.00 PLN
Eligible Expenditure: 976 176.00 PLN
Co-financing: 829 500.00 PLN

The main goal of the project "Caremedis.com - an innovative portal about health and care for seniors" is the development and implementation of innovations in the field of modern Technologies that improve the quality of life of the most vulnerable groups of society - pe ople over 60 years of age. The Project will contribute to the entrepreneur's knowledge, skills and competences necessary to maintain and develop business activities. The innovation resulting from the Project will be characterized by novelty in relation to its features and functionality compared to the Applicant's solutions used so far. The subject of the projectis the use of an innovative solution - an internet portal where you will find advice and information on, e.g. how to look after the elderly, how to care for the health of seniors, information on diseases of old age, but also how to give medications Or how to suport physical health. The specific goal of the Project is to support the target group, chich are on the one hand people who have suddenly been faced with the need to Take care of the elderly (parents, grandparents), and on the other hand people who work or want to take employment as, e.g. carer of the elderly .