Napiszesz do nas?
*
*
* *pole obowiązkowe
Zapisz mnie do newslettera
Reklama

Powrót
Agencje pośrednictwa pracy

 

EMERYTURA W NORWEGII

 

Emerytura w Norwegii

Emerytura w Norwegii:
• przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 67 lat,
• może być wypłacana osobom, które ukończyły 62 lata, ale w takim wypadku emerytura będzie proporcjonalnie zmniejszona.
• Po trzech latach pracy w Norwegii nabywa się prawo do pomniejszonych świadczeń z tytułu emerytury.

Pełna emerytura przysługuje:
• osobom, które mieszkały w Norwegii i opłacały składki emerytalne w NAV przez 40 lat.

Minstepensjon:
• jest to tzw. emerytura minimalna, która przysługuje wszystkim osobom, które mieszkały w Norwegii przez co najmniej 40 lat i należały w tym czasie do Norweskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Folketrygden).

Pensjonspoeng:
• są to tzw. punkty emerytalne, które otrzymuje się za określony dochód wypracowany (lub otrzymany w formie świadczeń) w danym roku podatkowym.

Wysokość emerytury zależy od:
• ilości przepracowanych lat,
• wysokości opłacanych składek,
• wysokości zarobków,
• dodatkowego opłacania składek w prywatnym funduszu.

System emerytalny w Norwegii

System emerytalny w Norwegii składa się z trzech części:
• dwie z nich są obowiązkowe,
• jedna jest dobrowolna.

Do obowiązkowych części emerytury należy:
• świadczenie z Folketrygden (odpowiednik polskiego ZUS)
• świadczenia z OTP (czyli z obligatorisk tjenestepensjon) – są to programy emerytalne, którymi powinni być objęci pracownicy zatrudnieni w Norwegii.

Do nieobowiązkowych części emerytury należą:
ubezpieczenia wykupione u prywatnych ubezpieczycieli.

Co wlicza się do emerytury

Na wysokość emerytury otrzymywanej w Norwegii wpływ mają:
• dochody otrzymywane z pracy na etat,
• dochody z prowadzonej działalności,
• składki pobierane z tytułu tjenestepensjonsordning, czyli obowiązkowego programu emerytalnego,
• składki opłacane w prywatnych ubezpieczalniach,
• dochody z tytułu świadczeń z Folketrygden (urlop macierzyński, bezrobocie, choroba, trwała lub czasowa niezdolność do pracy).

Na wysokość emerytury ma również wpływ to, czy małżonek lub partner pracuje lub czy jest na emeryturze lub rencie.
Ilość przepracowanych legalnie lat ma jednak największe znaczenie przy wyliczaniu wysokości norweskiej emerytury.

Emerytura w folketrygden

Wysokość emerytury z Folketrygden zależy od:
• Pensjonsgivende inntekt – czyli od dochodu będącego podstawą odciągania składek emerytalnych.
• Ilości przepracowanych lat, a tym samym długości członkostwa w Folketrygden.
• Stanu cywilnego.
• Świadczeń emerytalnych otrzymywanych przez partnera/małżonka.

Emerytura z Folketrygden składa się z:
• grunnpensjon (część podstawowa),
• tillegpensjon (część dodatkowa),
• særtillegg (dodatek specjalny)

Særtillegg (dodatek specjalny):
• należy się emerytom, których dochody nie dały prawa do wypłaty emerytury dodatkowej lub których dochody pozwoliły na wypłatę emerytury dodatkowej w kwocie niższej niż dodatek specjalny.

Istnieje jeszcze jeden dodatek opiekuńczy (forsørgingstillegg), który przeznaczony jest dla emerytów, mających na utrzymaniu dzieci i/lub małżonka. Przyznanie go odbywa się po sprawdzeniu wysokości dochodów.

Obowiązkowe programy emerytalne

Większość pracodawców w Norwegii ma obowiązek objęcia swoich pracowników obowiązkowym pracowniczym programem emerytalnym. Do wyboru są dwa takie programy:
• Oparty na stałej, określonej z góry rocznej składce. (innskuddsbaserte pensjonsordninger)
• Oparty na składce procentowej (ytelsesbaserte pensjonsordninger), która po przejściu na emeryturę zapewni pracownikowi wypłatę określonej kwoty świadczenia (minimum 2 % pensji brutto).

Emerytura minimalna – minstepensjon

• Minstepensjon jest to emerytura, która należy się wszystkim, którzy mieszkali w Norwegii przez co najmniej 40 lat. Warunkiem otrzymania emerytury minimalnej jest przynależność do Norweskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Folketrygden). Jeśli składki opłacane przez mieszkańca Norwegii nie wystarczyły na uzyskanie ustalonej minimalnej emerytury, to brakującą kwotę dokłada w takim przypadku państwo. Celem takiego rozwiązania jest zapobieganie biedzie wśród ludzi starszych, a w związku z corocznymi zmianami cen i kosztów utrzymania, minstepensjon jest wyliczana tak, aby zapewnić osobom starszym godne życie.
• Osoby, które mieszkały w Norwegii mniej niż 40 lat i należały do Norweskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, również mają prawo do minstepensjon, ale w takich przypadkach emerytura minimalna zostaje proporcjonalnie zmniejszona.

Pensjonspoeng – punkty emerytalne

• Aby dochód z danego roku podatkowego został wliczony do emerytury należy za ten rok otrzymać punkty emerytalne, czyli tzw. pensjonspoeng. Minimalny dochód za jaki otrzymuje się punkt emerytalny jest ustalany w każdym roku podatkowym. W 2015 ten dochód wyniósł 90 068 NOK. Kwota ta jest to tzw. kwota bazowa (określana również jako G). Do minimalnego dochodu wliczają się zarobki z pracy, działalności gospodarczej oraz świadczenia otrzymane z Folketrygden (odpowiednik polskiego ZUS).
• Osoby, które ukończyły 67 lat i posiadają prawo do pełnej emerytury mogą dalej pracować nawet na pełny etat. Za kolejne przepracowane lata do ich składek emerytalnych będą wliczane punkty emerytalne, ale tylko do ukończenie 70. roku życia.

Wyliczenie przybliżonej wysokości emerytury w Norwegii poprzez stronę NAV

Aby wyliczyć w przybliżeniu ile wyniesie emerytura w Norwegii należy:
• Zalogować się do NAV (tutaj) za pomocą kodów MinID lub BankID.

• Po poprawnym zalogowaniu do wyboru są następujące opcje:

- Opptjening,
- Skjemaoversikt,
- Kalkulator.

o Opcja opptjening służy do sprawdzenia ile dochodu wliczono do emerytury. Jeśli przy którymś roku pojawia się liczba zero, tzn. że dochody z tego roku nie zostały wliczone do emerytury.
o Opcja skjemaoversikt pozwala na pobranie wszelkich niezbędnych formularzy służących do złożenia wniosku o emeryturę.
o Opcja kalkulator służy do wyliczenia wysokości emerytury.

• KALKULATOR
o Po wybraniu tej opcji należy wpisać kilka danych, na podstawie których wyliczona zostanie emerytura:

- miejsce pracy,
- czy jest to posada państwowa (offentlig) czy prywatna (privat) lub inna (annet).

o W kolejnym kroku należy uzupełnić rubryki dotyczące ilości oraz okresu przypuszczalnego pobierania emerytury (Uttaksprosent og uttakstidspunkt)

- najpierw należy podać przewidywany dochód brutto/na rok do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Następnie:
- kiedy planuje się przejść na emeryturę oraz:
- w jakiej wysokości chce się pobierać emeryturę (do wyboru są wielkości procentowe).

o Następny krok – Opplysninger om deg når du starter uttak av pensjon, czyli informacje o tym od kiedy będzie się mogło pobierać emeryturę. W tym miejscu trzeba podać następujące dane:

- Antall år bosatt/arbeidet i utlandet etter fylte 16 år – ile lat przepracowano poza granicami Norwegii od ukończenia 16 roku życia.
- Din sivilstand når du tar ut pensjon – przewidywany stan cywilny po przejściu na emeryturę.

o W kolejnym punkcie będzie informacja o rocznej kwocie do wypłaty z innych funduszy emerytalnych.
o Kolejny punkt SUM – wskaże kwotę przewidywanej emerytury.
o Po kliknięciu w słowo DETALJER ukażą sie szczegółowe dane dotyczące wyliczonej emerytury.

WAŻNE!
Uzupełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie NAV nie jest proste, szczególnie dla osób nieznających języka norweskiego i niedokładnie znających wysokość składek odprowadzanych na emeryturę.
Po wypełnieniu formularza pojawia się również informacja, że dane wyliczone przez kalkulator są tylko orientacyjne i wiele czynników może mieć wpływ na zmianę wysokości przyszłej emerytury.

Wyliczenie minimalnej emerytury

Wyliczenie minimalnej (minstepensjon) emerytury w Norwegii przy następujących danych:

Pracownik przepracował w Norwegii 12 lat.
Pracownik ma 67 lat.
Pracownik przechodzi na emeryturę w 2015 roku.
W 2015 roku kwota G potrzebna do wyliczenia minimalnej emerytury wynosiła 90 068 NOK

90 068(kwota G) * 12 (lat)
40 (lat)

27 020 koron rocznie, czyli 2 252 koron miesięcznie.

Dodatki do emerytury

1) Dodatek jako dodatek do Polskiej emerytury:

Pełna emerytura przysługuje po przepracowaniu 40 lat i wynosi 66% zarobków brutto. W przypadku jednak, gdy osoba przepracowała mniej lat, np. 5 przysługuje mu niepełna emerytura, Obliczane jest 66% średniej zarobków brutto, następnie kwota ta dzielona jest na 40 a później mnożona przez ilość przepracowanych lat (w tym przypadku 5 lat). Tak wyliczona kwota stanowi dodatek do polskiej emerytury.

2) Dodatek jako trzeci „filar” emerytury

System emerytalny w Norwegii składa się z trzech części:
• dwie z nich są obowiązkowe,
• jedna jest dobrowolna.

Do obowiązkowych części emerytury należy:
• świadczenie z Folketrygden (odpowiednik polskiego ZUS)
• świadczenia z OTP (czyli z obligatorisk tjenestepensjon) – są to programy emerytalne, którymi powinni być objęci pracownicy zatrudnieni w Norwegii.

Do nieobowiązkowych części, które można nazwać dodatkiem do emerytury, należą:
• ubezpieczenia wykupione u prywatnych ubezpieczycieli.

3) Dodatek jako część składowa emerytury z Folketrygden

Emerytura z Folketrygden składa się z: grunnpensjon (część podstawowa), tillegpensjon (część dodatkowa) i særtillegg (dodatek specjalny).

Celem emerytury dodatkowej (tillegpensjon) jest zapewnienie odpowiedniego standardu życia na emeryturze, który jest zbliżony do tego, jaki utrzymywany był podczas aktywności zawodowej. Jego wysokość uzależniona jest od dochodów wyrażonych za pomocą punktów emerytalnych oraz ilości lat, podczas których odkładane były składki. Warunkiem uzyskanie tego rodzaju emerytury jest osiągnięcie (przez co najmniej 3 lata) dochodu, który jest powyżej kwoty bazowej G, bowiem od tego progu liczone są punkty emerytalne.

FAQ

1. Ile lat trzeba pracować w Norwegii, aby uzyskać prawo do norweskiej emerytury? Pokaż odpowiedź

2. Czy po trzech latach pracy uzyskam prawo do pełnej emerytury w Norwegii? Pokaż odpowiedź

3. Czy aby uzyskać prawo do norweskich świadczeń emerytalnych trzeba przepracować trzy lata z rzędu? Pokaż odpowiedź

4. Kto może zostać członkiem Folketrygden? Pokaż odpowiedź

5. Czy jeśli sprowadzę do Norwegii swoją rodzinę na podstawie prawa o łączeniu rodzin, to czy moja rodzina stanie się członkiem Folketrygden? Pokaż odpowiedź

6. Ile lat muszę pracować w Norwegii, aby otrzymać tam pełną emeryturę? Pokaż odpowiedź

7. W jakim wieku przechodzi się w Norwegii na emeryturę? Pokaż odpowiedź

8. Czy muszę spełnić jakieś warunki, aby przejść na emeryturę mając np. 62 lata? Pokaż odpowiedź

9. Czy istnieje jakaś granica wieku, w którym można przejść na emeryturę bez konieczności otrzymywania określonej wysokości dochodów w latach poprzedzających przejście na emeryturę? Pokaż odpowiedź

10. Co to jest minstepensjon? Pokaż odpowiedź

11. Czy jeśli przebywałem w Norwegii mniej niż 40 lat, to znaczy, że nie mam prawa do minstepensjon? Pokaż odpowiedź

12. Czy można pracować w Norwegii i pobierać emeryturę? Pokaż odpowiedź

13. Do którego roku życia pobierane są w Norwegii składki emerytalne? Pokaż odpowiedź

14. Gdzie sprawdzić czy jest się członkiem Folketrygden? Pokaż odpowiedź

15. Co oznacza zero w pozycji Pensjonsgivende inntekt w rozliczeniu podatkowym? Pokaż odpowiedź

Prowadzisz firmę również w Polsce?
Skontaktuj się z biurem rachunkowym BAGRUPPEN

Podaj swój adres e-mailPOLECAMY!
PORTAL
Cenne info o Norwegii:
Newsletter:

Lubię źródło cennego info: